สนก.นำร่อง “ปากน้ำ-สระบุรี” รณรงค์กำจัดขยะร.ร.-ชุมชน

ปัจจุบัน ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศ ที่ทุกคน ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยเริ่มจากการสร้างวินัย การปลูกฝัง การบอกกล่าวชี้แนะและวิธีกำจัดขยะที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อให้ขยะลดน้อยลง

จากการเสวนา เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “สู่การปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน สู่ระดับภูมิภาคและขานรับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฯ ปักธงรุก 2560 “Set Zero Waste School” ที่ห้องแกรนด์ปาร์ค บอลรูม โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆ นี้

นายสันติ คงศิลป์ ผอ.โรงเรียนวัดท่ามะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สระบุรี เขต 2 กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า ทุกที่ ทุกชุมชน มีปัญหาเรื่องขยะกันมาก โดยเฉพาะขยะถุงพลาสติก แต่ถ้าทุกคนมีความตระหนัก ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ขณะที่โรงเรียนก็จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สร้างจิตสำนึก 3R คือ Reduce, Reuse, Recycle เชื่อได้ว่าขยะในทุกพื้นที่จะลดน้อยลง และจะไม่มีปัญหาตามมาแน่นอน
ขณะที่ นางประภาภรณ์ ศรีแพทย์ รอง ผอ.สพป.สมุทร ปราการ เขต 1 กล่าวว่า ในฐานะที่ สพป.ต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายของศธ. จึงต้องมีนโยบายที่ชัดเจน มีแผนและมีการติดตามประเมินผล และต้องแนะนำวิธีที่จะสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนได้ โดยโรงเรียนก็ต้องมีวิธีการสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเรื่องการจัดการขยะ เพื่อทำให้เกิดเป็นนิสัยตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน และนำไปเผยแพร่คนรอบข้างและขยายผลต่อไปถึงชุมชนได้ ซึ่งถ้าทำได้การจะไปให้ถึงเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องยาก

นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้แทนการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การมีเวทีเสวนาเรื่องนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี มีส่วนสร้างคนให้รักสิ่งแวดล้อม ซึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำร่องรับนโยบายจาก สพฐ. ไปดำเนินการ โดยเริ่มกระตุ้นให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องคัดแยกขยะ ทั้งนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ในครัวเรือน ที่จะต้องบริหารจัดการขยะในครัวเรือนให้ถูกต้องด้วย

ด้าน นางเตือนใจ เสกตะกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บอกว่า ที่ผ่านมาชุมชนพยายามแก้ปัญหาหลายๆ เรื่อง กว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลานานกว่า 3 ปี ดังนั้น การปลูกฝังเด็กให้มีระเบียบวินัยก็จะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใหญ่ในชุมชนได้และการพัฒนาก็จะไปได้ดีและรวดเร็ว
ประเทศไทยจะไร้ขยะได้ต้องเริ่มจากการปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก โดยเห็นสมควรยกให้นักเรียนเป็นหัวจักรขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด