อาชีวะจับมือศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมฯ พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม

ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องมืดวัดและควบคุม สาขางานเทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยจัดการเรียนการสอนนำร่องที่วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 รุ่น จำนวน 34 คน และปีการศึกษา 2559-2560 มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ 20 คน โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 ปี แบ่งเป็นภาคทฤษฎีที่สถานศึกษา 1 ปี และฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียภาคเหนือ 1 ปี ทำให้นักศึกษามีทักษะความชำนาญในวิชาชีพรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่ขาดแคลนกำลังคนด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมจำนวนมาก สร้างโอกาสการมีงานทำ และเพิ่มขีดความสามารถด้านพลังงานของประเทศ

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนว่า ทางศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหารได้จัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอน รวมถึงระบบวัดและประเมินผล นอกจากนี้ ยังสนับสนุนห้องเรียนสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ห้องทดลอง ห้องค้นคว้า เอกสารตำราเรียน และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมมอบใบรับรองการฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร ส่วนวิทยาลัยการอาชีพฝางสนับสนุนครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในอนาคตจะขยายผลไปยังวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี คือตั้งแต่เดือนกันยายน 2560-กันยายน 2565

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน