เชียงใหม่ปลุกสถานศึกษากำจัดขยะ

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำยุทธศาสตร์ของชาติ และยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเน้นให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างจริงจังด้วย เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่กำลังประสบปัญหาปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้น
“ปัญหานี้ถือเป็นภารกิจสำคัญที่หน่วยงานด้านการศึกษาจะต้องให้ความสำคัญด้วยการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก และเยาวชนได้ตระหนักว่าปัญหาขยะและการบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องของทุกคนทุกวัย” ศธจ.เชียงใหม่กล่าว
ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนทำโครงการจิตอาสาสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนมาโดยตลอด พร้อมกันนั้น นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีนโยบายขยายผลการสร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนสั่งการให้หน่วยปฏิบัติทุกหน่วยในพื้นที่สนับสนุนการรณรงค์กำจัดขยะที่ถูกต้องและถูกวิธี รวมถึงนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ควบคู่ด้วย
จากนี้ไปการสร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะใช้การศึกษาเป็นฐานในการสร้างจิตสำนึก เชื่อว่าเมื่อขยายผลจนเต็มพื้นที่แล้ว ปริมาณขยะในเมืองเชียงใหม่จะลดลงอย่างแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด