สกว.ประเมินคุณภาพวิจัยวิทย์-เทคโนฯ วัดระดับความเข้มแข็งงานวิชาการอุดมศึกษาไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เผยว่า ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา บทบาทของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากนโยบายระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศไทยเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม แม้ระบบการวิจัยของไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและเกิดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยรวมยังถือว่าระบบการวิจัยของไทยอยู่ในระดับที่ไม่เข้มแข็งนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศในทวีปเอเชียสกว.ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านนี้มาแล้ว 3 ครั้ง คือ พ.ศ. 2552, 2554 และ 2557 ในระดับสาขาวิชา โดยประเมินจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สิทธิบัตร และการนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ ซึ่งทำให้ สกว. และหน่วยงานที่เข้าร่วมได้ทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และใช้เป็นแนวทางวางแผนสนับสนุนการวิจัยของ สกว.

ล่าสุด สกว.ได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อสำรวจและประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทำให้ทราบถึงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการวิจัยด้านนี้ของ สกว. ต่อไป

ทั้งนี้กลุ่มสาขาวิชาสำหรับการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลเพื่อสมัครเข้ารับการประเมินได้ที่เว็บไซต์ http://evaluation.trf.or.th หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 พ.ย.นี้

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด