ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันภัยธรรมชาติ จ่ายค่าสินไหมน้ำท่วมใหญ่สกลนคร 44 ล้านบาท

ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชี้แจงความสำคัญของระบบประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่ จ.สกลนคร มอบเงินสินไหมทดแทน ให้ชาวนาที่ประสบอุทกภัยรอบแรก 44 ล้านบาท

วันนี้ (11 ตุลาคม 2560) จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดพิธีจ่ายเงิน ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 จำนวนกว่า 4,000 ราย ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ในปีการผลิต 2560 มีเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีแล้ว 1.58 ล้านราย คิดเป็นพื้นที่ 23.76 ล้านไร่ ค่าเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 2,299 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสกลนครมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 1.63 แสนราย พื้นที่เพาะปลูกข้าวรวม 2.10 ล้านไร่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 65,407 ราย พื้นที่เอาประกัน 901,700 ไร่

ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ธ.ก.ส.ได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร รอบแรกจำนวน 4,481 ราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 36,000 ไร่ จำนวนเงินกว่า 44 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายที่เหลือ ธ.ก.ส. จะประสานผู้รับประกันภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรได้รับค่าสินไหมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินค่าสินไหมที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรทุกรายโดยตรง

สำหรับในปีการผลิต 2560 อัตราเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ รัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ ผู้เอาประกันภัย 54 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลืออีก 36 บาทต่อไร่ ให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หากได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขกรมธรรม์จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในอัตราสูงสุด 1,260 บาทต่อไร่

 

ที่มา : มติชนออนไลน์