มทร.ธัญบุรีเปิดสถาบันThai-Meister รองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาครูวิชาชีพ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานการจัดสัมมนาและแสดงนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทย” ด้วย “Thai-Meister” รองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาครูวิชาชีพ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า การจะสร้างคนให้อยู่ในสังคมได้และเป็นคนดีของประเทศ เราต้องดูแลตั้งแต่ปฐมวัยจนเข้าสู่การศึกษา กระทั่งจบออกมาทำงาน และต้องดูแลไปถึงผู้สูงวัยและชีวิต ซึ่งการจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าได้ จำเป็นต้องมีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งครอบครัว ท้องถิ่น สถานศึกษาทุกระดับ เพื่อเป้าหมายที่จะให้ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อสามารถเอาตัวรอดในสังคมได้  สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพดูแลตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และคนที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมมาแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้วย

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่อไปว่า การจัดตั้งสถาบันThai-Meister เป็นการพัฒนาศักยภาพคน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แต่ต้องย้อนกลับไปดูในอดีตว่าได้สร้างบุคลากรให้มีความสามารถในการเอาตัวรอด มีงานทำ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากน้อยเพียงไร เพราะที่ผ่านมาเราสร้างบุคลากรที่เป็นนักวิชาชีพเพียง 25% และที่ไม่ใช่นักวิชาชีพ 75% ขณะที่ประเทศไทยมีความต้องการคนที่มีทักษะความรู้ด้านวิชาชีพถึง 50% ซึ่งต่างประเทศโดยเฉพาะเยอรมันมีความต้องการมากว่า 50% ดังนั้น เราต้องมาดูว่าเมื่อตัวเลขภาควิชาชีพหรือคนที่มีทักษะในวิชาชีพที่ยังต่ำอยู่ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม ภาคเอกชนและชุมชน ต้องมาคุยกันว่าในอนาคตประเทศต้องการบุคลากรวิชาชีพอะไร จำนวนเท่าไหร่ โดยในช่วง 15-20 ปี ข้างหน้าต้องทำให้เกิน 50% ให้ได้

“มหาวิทยาลัยต้องช่วยและต้องทำให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายเพื่อรองรับอนาคต รวมถึงเตรียมครูวิชาชีพที่มีความรู้ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถนำผู้เรียนไปสู่การลงมือปฏิบัติได้ ซึ่งก็เห็นแล้วว่ามทร.ธัญบุรี และมทร.อีก 8 แห่ง สามารถตั้งสถาบัน Thai-Meister อบรมพัฒนาฝีมือครูฝึกวิชาชีพเพื่อรองรับได้”พล.อ.อ.ประจิน กล่าว

ด้านรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาครูวิชาชีพ จึงได้มีการจัดตั้งสถาบัน Thai-Meister เพื่อพัฒนาครูวิชาชีพ พัฒนาการสอนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษากลุ่มมทร.ตามรูปแบบของประเทศเยอรมันนี โดยปีแรกจะเปิดสอนสาขาเมคคาทรอนิกส์ และในอนาคตจะเปิดสอนสาขายานยนต์สมัยใหม่ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เบเกอรี่  และอาหารปลอดภัย เป็นต้น