ลุยประเมินผล “ทต.ป่าแดด” “พระปกเกล้า” ติงข้อมูลเชิงลึก นายกเล็กรับปรับปรุง-ต่อยอด

ที่เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายตระกูล มีชัย รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 ประเภทการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้ประชุมเพื่อประเมินผลการพิจารณารางวัลดังกล่าวของเทศบาลตำบลป่าแดด มี นายพิรียุตม์ วรรณพฤกษ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน นายภควัต อัจฉรยปัญญา พนักงานชำนาญการพิเศษ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมประเมิน มี นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าแดด ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชนเข้าร่วม กว่า 50 คน

ทั้งนี้ นายชวลิต ชูชาติ ประธานจิตอาสาและกลุ่มรักแม่ข่า ตำบลป่าแดด ได้นำเสนอโครงการบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูคุณภาพคลองแม่ข่า ที่ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลป่าแดด รวม 2.6 กิโลเมตร โดยใช้กลุยทธ์บริหารแบบมีส่วนร่วม รวบรวมองค์ความรู้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้คลองแม่ข่า เพื่อจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ขุดลอกคลองตื้นเขิน ทำปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมทำพิธีสืบชะตาแบบล้านนาตามจิตวิญญาณชาวเหนือ เพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม ก่อน นางเรือนคำ ปัญญาตุ้ย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ได้นำเสนอโครงการค้นหา ติดตามและเยี่ยมหญิงหลังตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเวลา 6 เดือน พร้อมสร้างเครือข่ายสายใยรักแห่งครอบครัว ช่วง 5 ปี พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการมากกว่า 60% และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 80%

จากนั้นคณะกรรมการติดตามประเมินผลได้ซักถาม ตั้งข้อสังเกต พร้อมให้คำแนะนำ ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง แล้วลงพื้นที่ติดตามประเมินผลทั้ง 2 โครงการ ก่อนสรุปว่าแม้เป็นโครงการที่ดี แต่การนำเสนอและข้อมูลไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะบทบาทเทศบาลและเครือข่ายที่มีส่วนร่วมยังไม่ชัดเจน ทั้งสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนั้นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งประชาชนตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาหลัก เพื่อนำไปบริหารจัดการในอนาคตตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลด้วย ขณะที่นายรุ่งปรีชา น้อมรับข้อสังเกตและคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลให้รอบด้านและครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึก เพื่อใช้วางแผนการพัฒนาและต่อยอดโครงการดังกล่าวให้สำเร็จตามเป้าหมาย

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน