ธ.ก.ส.ลงพื้นที่น้ำท่วมสกลนคร เร่งจ่ายสินไหมทดแทนชาวนา

นายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ธ.ก.ส.ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมา โดยจ่ายเงินรอบแรก 4,481 ราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 36,000 ไร่ เป็นเงินสินไหมกว่า 44 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายที่เหลือ ธ.ก.ส.จะประสานผู้รับประกันภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรได้รับค่าสินไหมโดยเร็วต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินค่าสินไหมที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรทุกรายโดยตรง

นายนุกูล กล่าวว่า ในปีการผลิต 2560 มีเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีแล้ว 1.58 ล้านราย คิดเป็นพื้นที่ 23.76 ล้านไร่ ค่าเบี้ยประกันภัยรวม 2,299 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสกลนครมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 1.63 แสนราย พื้นที่เพาะปลูกข้าวรวม 2.10 ล้านไร่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 65,407 ราย พื้นที่เอาประกัน 901,700 ไร่ สำหรับในปีการผลิต 2560 อัตราเบี้ยประกันภัย 90 บาท ต่อไร่ รัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย 54 บาท ต่อไร่ และ ธ.ก.ส.อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลืออีก 36 บาท ต่อไร่ ให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2560 หากได้รับความเสียหายจะได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 1,260 บาท ต่อไร่

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน