กมว. แจงอนุมัติใบอนุญาตให้ครู 4 กลุ่ม ชี้สอนนอกระบบเทียบโอนประสบการณ์ได้

นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (กมว.) เปิดเผยผลการประชุม กมว. เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าที่ประชุมได้อนุมัติให้ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบอาชีพครู แบ่งเป็นผู้ได้อนุมัติออกใบอนุญาตฯ จำนวน 1,440 คน และต่ออายุใบอนุญาตฯ 2,291 คน ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยในส่วนของครูนั้นมีผู้รับการออกใบอนุญาตฯ ครั้งแรก 1,114 ราย ประกอบด้วย ครูไทย 1,071 คน และครูชาวต่างประเทศจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา จีน ฟิลิปปินส์ และแคเมอรูน รวม 43 คน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากยังมีผู้ปฏิบัติการสอนในสถาบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้ขอเทียบประสบการณ์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งกรณีดังกล่าวตามกฎหมายระบุว่าผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งเป็นการสอนรูปแบบของการศึกษานอกระบบ สามารถสอนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตฯ หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตฯ สามารถเทียบโอนประสบการณ์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีได้ โดยต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่แต่งตั้งขึ้น

“การกำหนดว่าการสอนลักษณะใดเป็นการศึกษานอกระบบ ให้คำนึงถึงรูปแบบการสอนเป็นสำคัญ ไม่จำเป็นว่าต้องสอนที่จัดขึ้นเฉพาะในสถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เท่านั้น ตอนนี้ถือได้ว่าการออกหรือต่อใบอนุญาตฯ ของสำนักงานคุรุสภา มีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจ ไม่มีตกค้างหรือมีปัญหาล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วนเพื่อสมัครสอบ ต่อสัญญาจ้าง หรือบรรจุแต่งตั้ง สำนักงานคุรุสภาก็ดำเนินการได้ทันทีก่อนรายงานคณะกรรมการทราบต่อไป” นายกมลกล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560