มธ.เปิดรับแล้วรอบพอร์ตฟอลิโอ ปี 61 คัดเข้า 21 คณะเด็กผลงานเด่น-กีฬาดี-3 จว.ใต้

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไม่ได้ชี้วัดเพียงผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 เทอมเท่านั้น หากแต่ยังต้องพิจารณาถึงแฟ้มสะสมผลงาน หรือพอร์ตฟอลิโอ ที่สะท้อนถึงทักษะและความสามารถอันโดดเด่นของผู้สมัคร อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณา ซึ่งล่าสุด มธ.เตรียมเปิดรับนักศึกษารอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบการยื่นพอร์ตฟอลิโอ สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และโรงเรียนในเครือข่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 1,825 ที่นั่ง

อธิการบดี มธ. กล่าวว่า การเปิดรับในรอบที่ 1 ประกอบด้วย รอบการยื่นพอร์ตฟอลิโอ และโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา 3 โครงการ ได้แก่ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการกีฬา ครอบคลุม 21 คณะ นักเรียนต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับคณะที่ตนต้องการศึกษา อาทิ ใบรับรองความเป็นเลิศทางวิชาการ (เช่น เพชรยอดมงกุฎ, สมาร์ตวัน) ใบรับรองความเป็นเลิศทางภาษา (TOEFL. IELTS, HSK) ผลงานการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนหรือระดับประเทศ ใบรับรองผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (เช่น ตาไม่บอดสี, ไม่พิการนิ้วมือ) เป็นต้น และใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน”

“การเปิดรอบยื่นพอร์ตฟอลิโอ จะเปิดรับจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/1 รับสมัครระหว่างวันที่ 2-20 ต.ค.นี้ ทราบผลการคัดเลือกวันที่ 8 ธ.ค. และครั้งที่ 1/2 รับสมัครระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 2560-8 ม.ค. 2561 ทราบผลในวันที่ 15 มี.ค. 2561 โดยต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครที่ www.reg.tu.ac.th ภายในวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การยื่นเอกสารพอร์ตฟอลิโอจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่หลักสูตรกำหนดไว้ นอกจากนี้ สำหรับปฏิทินการเปิดรับในปี 2561 จะเริ่มต้นที่รอบที่ 2 โควตาพื้นที่และความสามารถพิเศษเปิดรับในเดือน ม.ค. รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน เปิดในเดือน พ.ค. รอบที่ 4 ระบบคัดเลือกกลางเปิดรับในเดือน มิ.ย. และรอบที่ 5 จะเปิดรับเดือน ก.ค. สอบถามเพิ่มเติมสำนักงานทะเบียนนักศึกษา โทร. (091) 576-0868, (081) 810-7783 เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thammasat Admissions 61” ศ.ดร.สมคิดกล่าว ซึ่งกำหนดการรับสมัครดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อลดปัญหาการกันสิทธิ การวิ่งรอกสอบ และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียนในเมืองและพื้นที่ต่างจังหวัด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560