นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ยกระดับเป็น Eco-Excellence แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย พร้อมเดินหน้าสู่ Eco-World class

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมระดับ Eco-Excellence จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum 2017

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ให้เป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD) ที่เอสซีจีมุ่งมั่นมาโดยตลอด  ซึ่งที่ผ่านมา นิคมฯ อาร์ไอแอล ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Champion ด้วยคะแนนสูงสุดติดต่อกัน 3 ปีซ้อน และได้พัฒนานิคมฯ อย่างต่อเนื่องจนได้ยกระดับเป็น Eco-Excellence ในปีนี้  และพร้อมเดินหน้าสู่ระดับ Eco-World Class ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อไป

การรับรองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี 3 ระดับ ได้แก่

  • Eco-Champion: ระดับที่มีการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างผาสุกบนหลักธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • Eco-Excellence: ระดับที่มุ่งสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศ
  • Eco-World Class: ระดับที่สามารถเป็นต้นแบบของประเทศ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยมีนายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996  จำกัด เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่ากนอ. และนายวีระศักดิ์ แจ้งการ  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด ร่วมแสดงความยินดี