กรมพัฒนาที่ดิน ยินดีช่วยเหลือเกษตรกร

ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน กับ ท่านสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นไปอย่างอบอุ่น ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ท่านปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมหารือด้วย 

หลังจากนั้น ท่านสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้นำ ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงชุดดิน 62 ชุดในประเทศไทย วิวัฒนาการการสำรวจดิน การจัดทำอนุกรมวิธานดิน ปัญหาของดินในประเทศไทย และโครงการพระราชดำริอันเกี่ยวกับดิน เช่น โครงการ “แกล้งดิน” การใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน เป็นต้น

ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช กล่าวภายหลังการหารือว่า มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร เนื่องจากดินถือเป็นส่วนสำคัญในการทำการเกษตร องค์ความรู้ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน อาทิ สารเร่ง พด. หญ้าแฝก พืชปุ๋ยสด ปอเทือง ถือว่ามีความสำคัญต่อการบริหารจัดการดินเป็นอย่างยิ่ง ในอนาคตอันใกล้ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จะนำเครือข่ายเกษตรกรมาศึกษาดูงานที่ พิพิธภัณฑ์ดิน อาคารกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อจะได้มีความรู้เกี่ยวกับชนิดต่างๆ ของดิน การแก้ปัญหาดิน และน้อมนำแนวพระราชดำริ ในการแก้ปัญหาเรื่องดินในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรต่อไป

ประสานงานติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงานรองผู้อำนวยการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 อีเมล [email protected] ไลน์ ไอดี ajmaew