อำเภอน้ำปาดประดับดาวเรืองผลผลิตจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อสะพรั่งทั่วบริเวณ

ผลผลิต “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560” กิจกรรมการผลิตพันธุ์พืชชุมชน ได้นำผลผลิตต้นดอกดาวเรือง กว่า 100,000 ต้น ประดับพื้นที่ทั่วทั้งอำเภอน้ำปาด ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช เกษตรอำเภอน้ำปาด เปิดเผยว่า ปี 2560 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ชุมชนเกษตรกร ดำเนินการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปี 2560” มีกิจกรรมการเกษตรด้านต่างๆ ทั้งด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงไก่ไข่ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร และด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช ซึ่งในด้านการผลิตพันธุ์พืช ได้ดำเนินการผลิตพืชต่างๆ อาทิ มะม่วงหิมพานต์ มะม่วงเพาะเมล็ดพันธุ์โชคอนันต์ มะขามเปรี้ยว ไผ่ ต้นดอกดาวเรือง และพืชอื่นๆ รวมกว่า 2,200,000 ต้น/ถุง ในจำนวนนี้ ได้ผลิตต้นดาวเรืองพันธุ์ดอกโต จำนวน 164,000 ต้น บรรจุถุงสำหรับพร้อมนำไปวางประดับสถานที่ หรือลงแปลงปลูกได้

ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 นี้ ชุมชนเกษตรต่างๆ ได้จัดเตรียมต้นดาวเรือง ไว้กว่า 100,000 ต้น เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล นำไปปลูกประดับทั่วบริเวณ ให้เหลืองสะพรั่งทั่วทั้งอำเภอน้ำปาด โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  อำเภอน้ำปาดได้พร้อมใจกันจัดงานพิธีวางดอกไม้จันทน์ ที่วัดชุมพล ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด มีการประดับต้นดอกดาวเรืองทั่วบริเวณพิธี และอาคารบ้านเรือน ถนนเส้นทางทุกสายที่มุ่งสู่บริเวณพิธี ประมาณว่า จะใช้ต้นดาวเรืองเฉพาะบริเวณพิธี 50,000 ต้น บริเวณอื่นๆ 50,000 ต้น โดยชุมชนเกษตร โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ได้จัดเตรียมไว้ ได้รับความร่วมมือในการนำไปจัด โดยมี “นายปรีชา สุทนต์” นายอำเภอน้ำปาด เป็นผู้นำ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลตำบลน้ำปาด องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 7 แห่ง ผู้นำท้องที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 58 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้าน กลุ่มมวลชน กลุ่มเกษตรกร และประชาชนชาวอำเภอน้ำปาด กว่า 36,000 คน  ซึ่งพร้อมใจกันจัดงาน และจัดประดับตกแต่งบริเวณ ด้วยต้นดาวเรือง ผลผลิตจากชุมชนเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560”