ราชกิจจา เผยแพร่กฎกระทรวงเก็บค่าชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2560 ที่ลงนามโดยพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 และมาตรา 42แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง ในท้องที่ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ ค่าชลประทาน

อย่างไรก็ตามในท้ายประกาศระบุว่าเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่

และเนื่องจากมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2518บัญญัติให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

แผนที่ท้ายกฎกระทรวงแสดงพื้นที่ที่มีการเก็บค่าชลประทาน