ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดตราด MOU กับผู้ประกอบการ กัมพูชา หวังขยายการตลาดผลผลิตทางการเกษตรสู่ประชาคมเศราฐกิจอาเซียน

นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี 2560 โดยการเจรจาความร่วมมือ และลดอุปสรรคทางการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดเสียมเรียบ (เสียมราช) ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดตราด โดยมี นายสุจินต์ บุญเหลือ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร นายสนั่น จั่นสังข์ รองประธานกรรมการ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ผู้แทนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ กับ Mr. Soy Bora super Market Heng Chay Lee Kingdom of Cambodia ผู้ประกอบการค้า จังหวัดพระตะบอง และ Mr.Hour Seakpeng Angkor Market Kingdom of Cambodia ผู้ประกอบการค้าจังหวัดเสียมเรียบ (เสียมราช) ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อขยายปริมาณการค้า และการลงทุน ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศที่สาม ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรม มีประโยชน์ต่อสถาบันเกษตรกรในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการค้าชายแดน

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดตราด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนการบริโภค และการลงทุน โดยให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตร ด้านผลไม้เป็นหลัก เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบ และขยายช่องทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ นำรายได้สู่ประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ที่เป็นเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร ให้ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ปริมาณมากขึ้น เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปต่างประเทศ ให้สูงขึ้น และเพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ สินค้าผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตร และอื่นๆ ของจังหวัดตราด ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ เกิดผลดี มีการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด สหกรณ์ผู้ผลิต สามารถผลิตสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นที่ยอมรับและยกระดับคุณภาพสินค้า สหกรณ์มีขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ มีการกินดี อยู่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560