ไทยพร้อมร่วมมือพม่า ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลในรัฐยะไข่

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศพร้อมให้ความร่วมมือกับพม่า เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในรัฐยะไข่ ตามการร้องขอของพม่า โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นความร่วมมือตามกรอบทวิภาคี และไตรภาคี ดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น-พม่า โดยได้ให้การฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงทะเลให้กับเจ้าหน้าที่ประมง จากรัฐบาลกลางพม่าและรัฐยะไข่ นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของพม่า เพื่อนำไปปรับใช้กับการเพาะเลี้ยงปลาในประเทศพม่า

โดยหลังจากนี้ กรมความร่วมมือ กระทรวงการต่างประเทศ จะหารือกับกรมการประมง เพื่อพิจารณาปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลไทย-พม่า ที่เมืองซิตต่วย ในรัฐยะไข่ เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในรัฐยะไข่ และในประเทศพม่าต่อไป อย่างไรก็ตาม ไทยหวังความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนในรัฐยะไข่

นอกจากนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังให้ความร่วมมือเรื่องการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเกาะกง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ ตามคำขอของฝ่ายกัมพูชา ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา สาขาสาธารณสุข ระยะ 3 ปี (2560-2562) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์

โดยเมื่อวันที่ 27-28 กันยายนที่ผ่านมา คณะผู้แทนไทย ที่นำโดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางสุภัตรา ไมตรีศรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจังหวัดตราด ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพอาคารโรงพยาบาลเกาะกงในปัจจุบัน สำรวจอาคารห้องผ่าตัด ห้องถ่ายภาพรังสี ห้องปฏิบัติการ และความต้องการในการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเพิ่มเติม ตามคำขอของฝ่ายกัมพูชา เพื่อที่จะได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้ทางการแพทย์

ทั้งนี้พบว่าสภาพอาคารมีความทรุดโทรม และชำรุด และทางโรงพยาบาลเกาะกงได้ร้องขอมายังประเทศไทย ให้ช่วยปรับปรุงอาคารให้มีห้องฉุกเฉิน และห้องผู้ป่วยวิกฤต เพื่อเป็นการเพิ่มการบริการทางการแพทย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของปัจจุบันได้

ซึ่งภายหลังการสำรวจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่อใช้สำหรับห้องฉุกเฉิน และห้องผู้ป่วยวิกฤต ปรับปรุงห้องเก็บและจ่ายวัสดุกลางที่ใช้งานอยู่ รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จัดทำ และการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด