ITAP-สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ และหน่วยงานพันธมิตร ยกระดับผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทย สู่ เกษตรกรรมยั่งยืน

(19 ต.ค. 60) ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ลงนามความร่วมมือกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน” สำหรับปีงบประมาณ 2560 – 2563 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตร รวมถึงเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค “เกษตร 4.0” ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน พร้อมเปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ และคิกออฟหัวข้อสัมมนาแรก “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” วันที่ 9 พ.ย. 60 นี้ รับจำนวนจำกัด 50 รายเท่านั้น

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน ถือเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างโปรแกรม ITAP สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่ผ่านมาตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ได้ช่วยพัฒนาระบบการผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ 35 ราย โดยช่วยเพิ่มมูลค่าการขายไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้คะแนนประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85 ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประกันคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และประเด็นมุ่งเน้นสำคัญของโครงการนี้ คือ จะช่วยสนับสนุนในด้านมาตรฐาน ThaiGAP, GLOBALG.A.P.(ส่งออกต่างประเทศ) และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค “เกษตร 4.0” เพื่อเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน โดยมีกิจกรรมตลอด 3 ปีข้างหน้า อาทิ การจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เช่น หัวข้อ Smart farmer เกษตรอินทรีย์ และ ThaiGAP เป็นต้น การจัดสัมมนาเพื่อเป็นที่ปรึกษาเกษตรกร การวินิจฉัยปัญหาและความต้องการเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ การเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานในงาน THAIFEX ณ อิมแพค เมืองทองธานี 3 ครั้ง (ปี 2561 – 2563) และการเสาะหาเทคโนโลยี ณ ต่างประเทศ 2 ครั้ง (ประเทศจีนและญี่ปุ่น)”

“โครงการครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการผู้เชี่ยวชาญทั้งใน สวทช. เช่น สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, MTEC, NECTEC และพันธมิตรภายนอกของ สวทช. เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสถาบันการศึกษาดังกล่าวข้างต้น มีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งสิ้น” รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

ผู้ประกอบการผักและผลไม้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน” เพื่อรับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP สวทช. สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณพนิตา ศรีประย่า หัวหน้าโครงการฯ โทร. 0 25647000 ต่อ 1301 หรือ [email protected] และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม 4.0” ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติม ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลข้างต้น ภายในวันที่ 1 พ.ย. 60 นี้เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด 50 ราย)