กระทรวงแรงงาน รับสมัครยกระดับกุ๊ก ฝึกทำอาหารไทย

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) และเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก พ.ศ.2559-2564 โดยเล็งเห็นว่าไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งอาหารไทยมีชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่นิยมของต่างชาติ เพราะมีความโดดเด่นด้านรสชาติ ความประณีตบรรจงสวยงาม มีองค์ประกอบของเครื่องปรุงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก

และที่สำคัญอุตสาหกรรมอาหารเป็นแหล่งที่มาของรายได้เข้าสู่ประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 4 แสนล้านบาท เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เน้นย้ำให้มีการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้นตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จะเป็นยกระดับร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านอาหารไทยรองรับโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก โดยมุ่งเน้นให้พ่อครัวแม่ครัวได้ยกระดับศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสถานประกอบกิจการหรือธุรกิจกิจด้านอาหาร

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดสพร. 13 กรุงเทพมหานคร จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาหารไทยใน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการประกอบอาหารไทย หลักสูตรการประกอบอาหารไทยยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ และหลักสูตรการประกอบอาหารไทยประยุกต์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับโภชนาการเบื้องต้น การเลือกซื้อและการเก็บรักษา การใช้เครื่องเทศและสมุนไพร การชั่ง ตวง วัด การตกแต่งและการแกะสลัก

การประกอบอาหารประเภทน้ำพริก หลน แกง ต้ม ยำ อาหารจานเดียว อาหารว่าง การทำขนมหวาน เช่น เมนูน้ำพริกกะปิ แกงจืดสามกษัตริย์ ไก่ผัดมะม่วง ทับทิมกรอบ บัวลอย รวมถึงการแปรรูปพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น การวัดและประเมินผล (ระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่ 30 ชั่วโมง) จัดฝึกอบรมจำนวน 6 รุ่น ระว่างวันที่ 13 พ.ย.-22 ธ.ค. 2560

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ/ผู้ประกอบการด้านการทำอาหาร หรือผู้ที่เคยทำงานมาแล้วแต่ถูกเลิกจ้างในด้านการประกอบอาหาร หรือผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไป หรือผู้ที่มีความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม รับสมัครหลักสูตรละ 20 คน (1 คน สมัครได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่อาคารวิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/thailabourcollege หรือโทร. 0-2245-4317

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์