วว.จับมือพันธมิตรจัดงานสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอท็อปด้วย วทน. จังหวัดตาก

ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จังหวัดตาก” โดยมี นายสุรพงษ์  กิติภัทย์พิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซต์ จังหวัดตาก

งานสัมมนาดังกล่าวจัดโดยความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  วว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์โอทอปด้วย วทน. และเสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการ เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์