อ.ส.ค.รวมใจชาวโคนมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมไทย ​​

อ.ส.ค.รวมใจชาวโคนมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมไทย พร้อมหนุนเกษตรกรสืบสาน รักษา ต่อยอดอาชีพโคนมให้เข้มแข็ง ยั่งยืน

​​

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นี้ อ.ส.ค.ได้จัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย ณ บริเวณอาคาร 1962 อ.ส.ค.อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก เคยเสด็จพระราชดำเนินและทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์คอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์และจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงโคนมไทย ทำให้พสกนิกรชาวไทยได้บริโภคนมซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูง ที่สำคัญยังช่วยสร้างอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมาจนถึงปัจจุบันด้วย

 

อ.ส.ค.ได้เชิญชวนชาวโคนมจากทั่วประเทศ ทั้งตัวแทนสหกรณ์โคนม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผู้เกี่ยวข้องในวงการโคนม และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมถวายและแสดงความไว้อาลัย พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวโคนมไทย อันจะนำไปสู่การสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสานต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ให้คงอยู่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

โดยภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระองค์โดยเฉพาะงานพัฒนาการเลี้ยงโคนม ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มนักเรียนฟาร์มรุ่นแรกๆ ของ อ.ส.ค.เข้าร่วมพิธีนี้ด้วย โดยที่ผ่านมามีนักเรียนฟาร์มที่ผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมจาก อ.ส.ค.ไปแล้ว จำนวน 235 รุ่น รวมกว่า 15,000 คน แต่การฝึกอบรมนักเรียนฟาร์มได้ขาดหายไปช่วงหนึ่ง ปัจจุบัน อ.ส.ค.ได้ฟื้นฟูโครงการนักเรียนฟาร์มขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีแผนดำเนินการฝึกอบรมรุ่นละ 10-20 คน เพื่อต่อยอดและพัฒนานักส่งเสริมการเลี้ยงโคนมมืออาชีพเพื่อช่วยถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรทดแทนนักส่งเสริมรุ่นเก่าที่มีอายุสูงขึ้น ทั้งยังสร้างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพผู้จัดการฟาร์มโคนมเพื่อป้อนสหกรณ์หรือฟาร์มโคนมด้วย

 

“อ.ส.ค.ได้ส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาการเลี้ยงโคนมของไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 55 ปี โดยได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตโคนมอย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมเน้นให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมแบบไม่หยุดนิ่ง เพื่อยกระดับการผลิตน้ำนมดิบให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งยังร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศด้วย” ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าว ​

 

อย่างไรก็ตาม อ.ส.ค.ยังคงมุ่งมั่นสืบสาน รักษา และต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้คงอยู่คู่กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พร้อมยกระดับรายได้และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ที่มา : มติชนออนไลน์