รัชกาลที่ 9 กับ 13 รางวัลโลก : คอลัมน์ โลกสองวัย

วันที่ 24 ตุลาคม เป็นวันสถาปนาองค์การสหประชาชาติ (UNITED NATION – UN) เป็นองค์การเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับประเทศทั่วโลก มีองค์กรในสังกัดหลายองค์การ

นับแต่ พ.ศ.2534 หลังการครองราชย์ 45 ปี องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สหประชาชาติ (UNESCO)ได้ทูลเกล้าฯถวายเหรียญฟิเล (Philae Medal) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาชนบทและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

เป็นเหรียญแรกที่องค์การระดับโลกเห็นความสำคัญและพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนโดยแท้

นับแต่นั้นมา พ.ศ.2535 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNPD) ทูลเกล้าฯถวายเหรียญทองเกียรติยศ ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์และทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีเดียวกันนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ทูลเกล้าฯถวายเหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความสำเร็จในการดูแลสุขภาพประชาชนถ้วนหน้า

ปีถัดมา พ.ศ.2536 ธนาคารโลกทูลเกล้าฯถวายรางวัลแห่งความสำเร็จในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและน้ำจากการที่ทรงพัฒนาและทรงเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ

พ.ศ.2537 ผู้อำนวยการบริหารของแผนงานสหประชาชาติเพื่อควบคุมยาเสพติดในนานาประเทศ (UNDCP) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองคำสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปีรุ่งขึ้น พ.ศ.2538 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯถวายเหรียญอะกรีโคลา ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีและมีความสุขของประชาชนชาวไทย

พ.ศ.2540 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ทูลเกล้าฯถวายรางวัลเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงสนับสนุนงานอุตุนิยมวิทยาและทรงนำทรัพยากรน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

พ.ศ.2542 FAO ทูลเกล้าฯถวายเหรียญ เทเลฟู้ด ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาการเกษตรไทย ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและเพื่อทำความมั่นคงทางอาหาร

ติดต่อกัน 2 ปี พ.ศ.2543, 2544 ถวายโล่ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านสาธารณสุข และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯถวายรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม จากผลงานการประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย (กังหันชัยพัฒนา)

พ.ศ.2547 โครงการก่อตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN HABITAT) ทูลเกล้าฯถวายรางวัลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยอุตสาหะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยทั้งในเมืองและในชนบท และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอย่างยั่งยืน

พ.ศ.2549 นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ พร้อมคณะ ทูลเกล้าฯถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์พัฒนามนุษย์ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ เป็นรูปพานทรงกลม ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณเนื่องในโอกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี เป็นรางวัลชิ้นแรกของโครงการ

ที่สุด รางวัลสำคัญ พ.ศ.2552 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทูลเกล้าฯถวายรางวัลผู้นำด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทรงเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลนี้ จากการที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาคิดค้นเพื่อการพัฒนาชุมชนให้พสกนิกรอยู่ดีกินดี

ทั้งหมด นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ “มติชน” เมื่อไม่นานมานี้

ห้วงเวลาที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี เป็นห้วงเดียวกับการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ.2488 ถึงวันนี้ “ยูเอ็น” ยังได้นับวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลกอีกด้วย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์