มช.รวมวิชาการจัดเกษตรทันสมัยใส่ใจชุมชน

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เผยว่า จากที่คณะเกษตรศาสตร์ มช. ได้จัดงานเกษตรภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และกลุ่มเกษตรกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีแนวปฏิบัติจะจัดงานขึ้นทุก 2 ปี เพื่อสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ศาสตร์แห่งพระราชา” ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ อย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การผลิตด้านการเกษตร การพัฒนาเกษตรที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตรและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายของคณะเกษตรศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นสมาร์ต อะกรีคัลเจอร์ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบกับในปี พ.ศ. 2560 คณะเกษตรศาสตร์ครบ 50 ปีการก่อตั้ง จึงจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน” ขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.นี้

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรม อาทิ การเสวนาในหัวข้อต่างๆ เช่น จุดประกายฝันคนรุ่นใหม่สู่เกษตรกรไทย 4.0, เกษตรสุขภาพดีวิถีล้านนา, นิทรรศการงานวิจัยและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประกวดสัตว์ การประกวดพันธุ์พืช และนิทรรศการร้านค้า กาดเกษตรม่วนใจ๋ จวนจิม จวนใจ๊ ของดีเมืองเหนือ เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560