“บิ๊กฉัตร”เผยปริมาณฝนปีนี้เท่ากับปี54 แต่บริหารจัดการได้ดีกว่าจึงส่งผลกระทบน้อย-เล็งของบกลางสร้างอาชีพ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเฉพาะกิจ เพื่อติดตามสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ กรมชลประทาน ว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ไปจัดทำรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม โดยการสร้างอาชีพให้เกษตรกร ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการจ้างงาน 2.มาตรการเงินกู้ฉุกเฉิน 3.มาตรการส่งเสริมปัจจัยการผลิต รวมถึงเมล็ดพันธุ์ข้าว 4.มาตรการลดดอกเบี้ยและพักชำระหนี้ และ5.มาตรการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ซึ่งหากหน่วยงานใด สามารถดึงงบประมาณประจำเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือก็ให้ใช้งบประมาณประจำดังกล่าวทันที แต่หากหน่วยงานใดมีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติงบประมาณกลาง เพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยคาดว่าน่าจะเสนอครม.ได้ภายใน 2 สัปดาห์

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า หากดูปริมาณฝนในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 ตุลาคม 2560 จะพบว่ามีปริมาณฝน 1,740 มิลลิเมตร (มม.) ถือว่าใกล้เคียงกับปี 2554 ซึ่งมีปริมาณฝน 1,771 มม. แต่ด้วยการบริหารจัดการที่ดีกว่าในปี 2554 โดยได้มีการเตรียมแผนล่วงหน้า อาทิ การจัดทำแก้มลิง การเตรียมทุ่งรับน้ำ การจัดจราจรน้ำ การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และ การส่งเครื่องสูบน้ำ ผลักดันน้ำลงพื้นที่อย่างทันที ทำให้ปี 2560 มีผลกระทบน้อยกว่าปี 2554 ตั้งแต่การลดปริมาณน้ำ เมื่อเทียบระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2554 กับวันที่ 23 ตุลาคม 2560 โดยแม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปี 2554 มีปริมาณน้ำ 4,200 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) /วินาที ปี 2560 มีน้ำ 3,054 ลบ.ม./วินาที บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ปี 2554 มีน้ำ 3,506 ลบ.ม./วินาที ปี 2560 มีน้ำ 2,598 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2554 มีน้ำ 3,693 ลบ.ม./วินาที ปี 2560 มีน้ำ 2,696 ลบ.ม./วินาที

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดพื้นที่น้ำท่วม โดยปี 2554 มีพื้นที่น้ำท่วม รวม 67 จังหวัด ปี 2560 มีพื้นที่น้ำท่วมเพียง 36 จังหวัด ส่วนพื้นที่เมือง พื้นที่เศรษฐกิจที่น้ำท่วม ปี 2554 มีพื้นที่น้ำท่วม รวม 15 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ นครปฐม ส่วนปี 2560 มีพื้นที่น้ำท่วม เพียง 1 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร ขณะที่พื้นที่การเกษตรที่เสียหาย ปี 2554 เกษตรกร 1.16 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 11.16 ล้านไร่ ปี 2560 เกษตรกร 0.16 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 1.37 ล้านไร่

 

ที่มา : มติชนออนไลน์