ศอ.บต.”ฝัน” ดันชายแดนใต้เมือง”มะพร้าว” พัฒนาปศุสัตว์ป้อนอุตสาหกรรมฮาลาล

ศอ.บต. “ฝัน”ดันชายแดนใต้เมือง ”มะพร้าว” พัฒนาปศุสัตว์ป้อนอุตสาหกรรมฮาลาล ดันสนามบินนราธฺวาสสู่สนามบินนานาชาติ “ยิ้ม”ผู้บริหารและนักธุรกิจจากเมืองคุณหมิง หารือศึกษาแนวทางการลงทุนในพื้นที่ชายแดนใต้

วันที่ 25 ต.ค.นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า Ms.Ma pengxian นักธุรกิจและผู้บริหารจากเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเพื่อศึกษาแนวทางการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เก็บข้อมูลพื้นที่เพื่อทำการวิจัยหาทิศทางการลงทุนให้ สอดรับกับแนวทางโครงการเมืองต้นแบบ 3 เหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยกระดับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นเมืองต้นแบบของการพัฒนา

“ผลักดันและสร้างประโยชน์ต่อพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นการส่งเสริมศักยภาพในพื้นที่ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และ ศอ.บต. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ในระดับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต”

นายศุภณัฐกล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการเมืองต้นแบบ 3 เหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เกิดผลสำเร็จทั้งการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามแนวทางโครงการเมืองต้นแบบ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจต้นทาง ส่งเสริมประชาชนเพาะปลูกพืชมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน อย่างละไม่น้อยกว่า 200,000 ไร่ ในปี 63 เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมืองแห่งมะพร้าวและพัฒนาปศุสัตว์ในพื้นที่ที่เป็นความต้องการของผู้บริโภค ป้อนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เชื่อมโยงกับการบริโภคของประชากรมุสลิมมากกว่า 2.2 พันล้านคนทั่วโลก

“ศอ.บต. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำเป็น ให้เชื่อมโยงการขนส่งทางรางร่วมกับประเทศมาเลเซีย การคมนาคมขนส่งทางน้ำ ด้วยการขยายท่าเทียบเรือปัตตานี ให้เป็นท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับเรือขนส่งขนาดใหญ่กว่า 5,000 ตันกรอส และยกระดับสนามบินนราธิวาสให้เป็นสนามบินนานาชาติ”นายศุภณัฐกล่าว

ด้าน Ms.Ma pengxian นักธุรกิจประเทศจีน กล่าวว่า การร่วมเดินทางมา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังว่า ศอ.บต. จะมีแนวทางหรือนโยบายด้านการพัฒนาในพื้นที่ให้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสอดรับกับความพร้อมด้านการลงทุนจากต่างชาติที่สนใจ ในด้านการเกษตร เหมืองแร่ การท่องเที่ยว ซึ่งทุกอย่างจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาเพื่อให้สำเร็จตามโครงการ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด