ก.แรงงานฝึกลูกพระดาบส ในหลวง ร.9 ยึดหลักพอเพียง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อร่วมสานต่อโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่ง กพร. ได้มีลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส ตั้งแต่ปี 2556 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์พระดาบสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ กพร. ฝึกอบรมให้ครูดาบสอาสาด้านเทคโนโลยีในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์

นอกจากนี้ กพร.ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดร่วมดำเนินการฝึกอบรมให้กับโครงการลูกพระดาบส โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ (สพร. 1 สมุทรปราการ) ดำเนินการฝึกอาชีพจนถึงปัจจุบัน ให้แก่ศิษย์พระดาบสรวมจำนวน 400 คน จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาการทำเครื่องเรือนจากแผ่นใยไม้อัด สาขาการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง สาขาช่างสีเครื่องเรือน ระดับ 1 และสาขาการทำดอกไม้จันทน์

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างโครงการมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชน หนึ่งในนั้นคือโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2541 ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บนที่ดินราชพัสดุและที่ดินพระราชทาน ได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะที่พึ่งพาตัวเองและพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สมุนไพร การใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป สร้างคนดี มีวิชาชีพ กลับคืนสู่สังคม โดยดำเนินงานภายใต้หลักการพึ่งพาตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักความพอประมาณ ประหยัด เรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุด ความมีเหตุผล ยึดหลักวิชาการ มีการศึกษาวิจัยแต่ไม่ละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการวางแผนระยะยาว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รู้รักสามัคคี

นายสุทธิ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มูลนิธิได้เปิดให้บริการรับ ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศพัดลม เตารีดไฟฟ้า เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์สีและขาวดำ เครื่องขยายเสียง เครื่องวิดีโอเทป งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร งานซ่อมเครื่องยนต์ งานซ่อมรถยนต์ งานช่างโลหะงานเชื่อม งานเคาะและพ่นสี ฯลฯ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความชำนาญในสาขาดังกล่าว จึงเข้าร่วมดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ศิษย์พระดาบส ให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น อีกทั้งมีส่วนร่วมในการสานต่อโครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.9 ด้วย และในปี 2561 ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตั้งเป้าหมายฝึกอาชีพ จำนวน 160 คน ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง (30ชม) จำนวน 60 คน 3 รุ่น แผนจะเปิดฝึกเดือน ต.ค.2560, ม.ค.2561 และ เม.ย.2561 สาขา การทำเครื่องเรือนแผ่นใยไม้อัด (30ชม) จำนวน 40 คน 2 รุ่น แผนจะเปิดฝึกเดือน พ.ย.2560 และ ก.พ.2561 และสาขาการทำสีเครื่องเรือน จำนวน 60 คน 3 รุ่น แผนจะเปิดฝึกเดือน ธ.ค.2560, มี.ค.2561 และ พ.ค.2561 สำหรับสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรเป็นการดำเนินงานเพิ่มเติมซึ่งอยู่ระหว่างการฝึก จำนวน 11 คน ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 ณ สพร. 1 สมุทรปราการ

“นอกจากนี้ กพร.ยังมีดำเนินการอีกหลายโครงการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง อาทิ โครงการศูนย์เทิดไท้องค์ราชัน และการฝึกอาชีพให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด เพื่อให้สร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ชุมชนจนถึงระดับประเทศชาติต่อไป” นายสุทธิ กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์