หอบรักมาห่มป่า

ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของต้นกล้า และการลดลงของการใช้กระดาษ ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปี เกิดจากแนวคิดในการริเริ่มโครงการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรกระดาษคุ้มค่าให้กับกลุ่มพนักงานภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติของไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) โดยตั้งแต่โครงการจัดตั้งขึ้น มีจำนวนต้นไม้กว่า 6,000 ต้นถูกปลูกลงบนผืนป่า คิดเป็นพื้นที่ป่าจำนวน 15 ไร่ ที่ SCBLIFE ปลูกทดแทนพื้นที่เดิม ซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟป่า เพื่อพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ำทางธรรมชาติ

ครั้งนี้ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ SCBLIFE หอบรักมาห่มป่า นำพนักงานจิตอาสาและครอบครัวกว่า 250 คน ลงพื้นที่ป่าต้นน้ำเขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำพร้อมปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 400 ต้น เพื่อฟื้นฟู และคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า และเพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานของชุมชน

 “นฤมล เจียรานุราช” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส่วนสื่อสารองค์กร กล่าวว่า โครงการ SCBLIFE หอบรักมาห่มป่า เริ่มตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันต้นไม้ที่เราลงมือปลูกจำนวนกว่า 90% สามารถเติบโต และเริ่มเป็นแหล่งวงจรอาหารให้กับสัตว์ป่าจำนวนมาก เรายังคงตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งต้นน้ำทางธรรมชาติต่อไป

“ทั้งนี้สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนอกจากการทำกิจกรรม คือการสร้างแรงขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติด้วยมือของทุกคนเอง เพราะนอกจากการปลูกต้นไม้ทดแทน SCBLIFE ยังขยายวงจรการรักษาสมดุลกลับคืนสู่ระบบนิเวศ ด้วยการร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ บนพื้นที่ป่าเขากระโจม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการคืนผืนป่า พร้อมกับฟื้นฟูและรักษาธรรมชาติให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน”

อย่างไรก็ดี กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งจากความสำเร็จของโครงการกระดาษให้ชีวิต หนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน saving for life ที่มุ่งเน้นรณรงค์และสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างรู้คุณค่า ซึ่งผลการดำเนินโครงการ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2556-2559) พนักงาน SCBLIFE สามารถลดการใช้กระดาษลงได้มากกว่า 2 หมื่นรีม คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลง 1.3 ล้านบาท โดยปริมาณการใช้กระดาษที่ลดลง เฉลี่ยปีละ 5 พันรีม ซึ่งกระดาษทุกแผ่นที่ลดลง เกิดจาก

ความตั้งใจและความร่วมมือของพนักงานทุกคนภายในองค์กร ที่ช่วยกันใช้กระดาษในปริมาณที่จำเป็น ทั้งนี้ในปี 2560 SCBLIFE ยังคงสานต่อภารกิจรณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยตั้งเป้าหมายอยู่ที่ 5 พันรีม ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ จะนำมาเป็นค่าดูแลรักษาต้นกล้าได้ทั้งสิ้น 1,000 ต้น คิดเป็นพื้นที่ป่า 2.5 ไร่

โดยการรณรงค์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกลงบนป่าเขากระโจม ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และเติบโตเป็นไม้ใหญ่ต่อไปในอนาคต

“ชาญชัย พินทุเสน” ประธานมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของมูลนิธิ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรม SCBLIFE หอบรักมาห่มป่า ซึ่งจัดโดยบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยในครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ได้เห็นถึงความตั้งใจของพนักงานจิตอาสาทุกคน

“โดยนอกจากการปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติแล้ว จิตอาสา SCBLIFE ยังร่วมแรงกายสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน บนผืนป่าเขากระโจม และต้นไม้ที่ทุกคนช่วยกันปลูก และบำรุงรักษาด้วยความรัก ในวันนี้ต้นไม้เหล่านั้น ได้เจริญเติบโตงอกงามอย่างมีคุณภาพ ที่สำคัญยังเป็นการช่วยปกป้อง ดูแลต้นไม้ในพื้นที่เดิมที่เราปลูกได้มีโอกาสอยู่รอดมากขึ้นอีกด้วย”

“ปรียานุช แสงกล่ำ” ตัวแทนพนักงานจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า โครงการ SCBLIFE หอบรักมาห่มป่า ช่วยสอนให้ทุกคนเรียนรู้ว่า การปลูกป่า ไม่ใช่แค่เพียงลงแรงปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือการย้อนกลับไปที่จิตสำนึกของทุกคนว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้บ้าง หรือการเห็นคุณค่าและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งหากเราทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันปฏิบัติ ธรรมชาติอันงดงามก็จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไป

เพราะการร่วมมือช่วยกันลดหรืองดการกระทำกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ อาจเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลลัพธ์ดีที่สุดคือการเปลี่ยนจากความคิด เป็นลงมือทำ เพื่อส่งต่อพลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์