กยท. รับสมัคร ผอ.ฝ่ายกฎหมาย ผู้มีความรู้ และประสบการณ์เรื่องกฎหมายหลากหลายด้าน

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย หวังได้คนมีความรู้ ประสบการณ์หลากหลายเรื่องกฎหมาย มาร่วมงานเพื่อพัฒนาการยางแห่งประเทศไทยร่วมกัน

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย โดยเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 57 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ และมีทักษะความชำนาญและประสบการณ์ด้านกฎหมายหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การปรับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมาย  ตลอดจนการมีความชำนาญสูงมากในด้านการดำเนินคดี เอกสารทางกฎหมาย นิติกรรมสัญญา ยกร่างสัญญา ร่างประกาศ ที่สำคัญต้องมีประสบการณ์ในการบริหารงานระดับสูง เคยดำรงตำแหน่งทางการบริหารมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือเอกชนและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน ทั้งนี้ การจ้างจะเป็นแบบสัญญาจ้างคราวละ 3 ปี

“การคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ เนื่องจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายเป็นตำแหน่งสำคัญที่ต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เรื่องกฎหมายที่หลากหลายด้านพร้อมรับกับภารกิจขององค์กรที่มีความหลากหลาย สามารถปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหาที่ท้าทาย นำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ มาใช้กำหนดทิศทาง และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา กยท.ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.raot.co.th  และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองที่การยางแห่งประเทศไทย ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   

      

 

ณภัทร โรหิตรัตนะ