มรภ.สงขลานำศาสตร์ภาษาไทยสู่ชุมชน แลกเปลี่ยนวิชาการโฆษณา-ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ดร. มุจลินทร์ ผลกล้า อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เผยถึงการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการชาวชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพูดเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์” เมื่อเร็วๆ นี้ว่า วัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คน ในชุมชนด้วยการนำศาสตร์ภาษาไทยที่โปรแกรมมีความเชี่ยวชาญถ่ายทอดให้ชาวบ้าน เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีอยู่ให้เป็น ที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น ทั้งยังสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทยลงพื้นที่เกาะยอรวม 5 ครั้ง เพื่อสำรวจพื้นที่และสอบถามความต้องการของชุมชน พบว่าสิ่งที่ต้องการคือให้สินค้าขายดีและมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการอบรมจึงพยายามให้คนในชุมชนได้ประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะการเขียนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้จัดรายการวิทยุ บอกเล่าถึงผลิตภัณฑ์ของดีเกาะยอ ถ่ายทอดไปทั่วทั้งจังหวัดสงขลา พร้อมแพร่ภาพสดทางเฟซบุ๊ก
“สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการทำวิจัยร่วมด้วย คือการวิจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยขณะนี้โปรแกรมได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย 2 เรื่องคือ การศึกษาสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา และการศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนในพื้นที่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งโครงการวิจัยทั้ง 2 เรื่องถือเป็นมิติใหม่ของคณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทยที่จะได้ขยายพื้นที่บริการวิชาการและการวิจัยไปพร้อมกัน” ดร. มุจลินทร์ กล่าว
ด้าน อาจารย์สร้อยสุดา ไชยเหล็ก ซึ่งร่วมลงพื้นที่ กล่าวว่า ชุมชนเกาะยอมีความอุดมสมบูรณ์ โดยได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาหลายกลุ่ม นำสิ่งที่มีอยู่มาแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ด้วยชาวบ้านมีความเป็นปราชญ์ทางภูมิปัญญาอยู่แล้ว มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง เช่นเดียวกับที่โปรแกรมมีอาจารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการพูด การเขียนเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งตรงกับความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการให้สินค้าของตัวเองขายดีเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด