ยะลาเร่งผลิตลองกองคุณภาพ (Premium) สู่ตลาด Modern trade

นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดยะลา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการผลิตลองกองคุณภาพ (Premium) การรวบรวมและการเชื่อมโยงสู่ตลาด Modern trade ณ สหกรณ์อิสลามซอฮาบะฮ์ จำกัด อำเภอรมัน จังหวัดยะลา ว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกสหกรณ์ในเขตพื้นที่ อำเภอรามัน จำนวน 100 คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้แบ่งปันข้อมูลร่วมกันในการผลิตลองกองคุณภาพ (Premium) หรือ เกรด A และ B โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน มีเจ้าภาพหรือแกนกลางในการผลักดันและสร้างกลไกในการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ นำนวัตกรรมมาพัฒนาผลผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการสร้างองค์ความรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมาการผลิตแบบเดิมๆ สู่การผลิตสินค้าในเชิงธุรกิจเกษตรรูปแบบใหม่ เกษตรกรต้องรวมกลุ่มการผลิต ขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพให้กลุ่มเป็นแกนหลักในการดำเนินงานบนความต้องการ ร่วมกันหาวิธีการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตสร้างอำนาจในการต่อรอง และการเชื่อมโยงตลาดอย่างเป็นระบบ

ดังนั้น สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดยะลา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลองกอง (Premium) ตามมาตการพักชำระหนี้ ลูกค้า ธ.ก.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบเป็นฐานการผลิตลองกองคุณภาพ พัฒนากลุ่มการผลิต กลุ่มรวบรวม เพื่อผลิตลองกองคุณภาพ (Premium) โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยะลา จำกัด ซึ่งมีสำนักงานสหกรณ่จังหวัดยะลา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการให้สามารถทำหน้าที่สนับสนุนและเชื่อมโยงผลผลิตลองกองของเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตหรือกลุ่มเกษตรกรไปสู่ตลาดผู้บริโภคปลายทางภายในประเทศ มุ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่การผลิต การดูแลรักษาผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การผลิตลองกองคุณภาพ (Premium Product) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรตามความต้องการของตลาด สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายรวบรวมผลผลิตระหว่างสถาบันเกษตรกร คัดเกรดและจำหน่ายตามชั้นคุณภาพ โดยการดำเนินการตามโครงการนี้เป็นการสร้างต้นแบบเชิงคุณภาพเพื่อบูรณาการการพัฒนาผลผลิตลองกองแบบครบวงจร

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด