1 พฤศจิกายนของทุกปี “วันยุวเกษตรกรโลก” …พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0

เกษตรจัดงาน “วันยุวเกษตรกรโลก” ความภาคภูมิใจ  ยุวเกษตรกรไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ทั่วโลก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี

นายประสงค์  ประไพตระกูล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยว่า  จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมการประชุม The 1st Global 4-H Network Summit 2014 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกับผู้แทนภูมิภาคต่างๆ รับรองกฎบัตรเครือข่ายยุวเกษตรกรโลก และประกาศปฏิญญา กรุงโซล เพื่อการขับเคลื่อนงาน 4-H  ร่วมกันเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 มีผลทำให้วันที่ 1 พฤศจิกายนของ ทุกปีถือเป็น “วันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)” ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกรโลก” พร้อมกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ทั่วโลก และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ของประเทศไทยในยุคก้าวสู่ Thailand 4.0            กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ จัดงาน“วันยุวเกษตรกรโลก”ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560           ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ Theme ความภูมิใจ ยุวเกษตรกรไทย ก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวเพิ่มเติมว่า  กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “4-H Growth Engine” โดย Dr. Charlene Yen, Committee of Global 4-H Network  กิจกรรมประกวดเรียงความ กิจกรรมประกวดเพ้นท์สีลงบนภาพตราสัญลักษณ์ “วันยุวเกษตรกรโลก” การประกวดภาพถ่ายกิจกรรมยุวเกษตรกร  และกิจกรรมสถานีเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกษตร และนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้  กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งหวังในการเสริมสร้างทัศนคติของยุวเกษตรกร ให้ภูมิใจในคุณค่าของการเกษตร ยอมรับอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความสำคัญต่อการดำรงชีพ และเศรษฐกิจของประเทศ ก้าวทันความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพเกษตร ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) มีความพร้อมในการสืบทอดอาชีพการเกษตร และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป