มหา โครงการ กว่า 100,000 ล้าน จัดการ กับน้ำ

คําแถลงล่าสุดอันมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่าจะโดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ไม่ว่าจะโดยนายสมเกียรติ ประจำวงษ์
สำคัญ
เพราะเป็นเรื่องของคณะทำงานวางแผนการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้เวลาประชุมต่อเนื่องยาวนานกว่า 4 ชั่วโมง
เพราะเป็นเรื่องที่อาจต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท
เป็นเพียง “แผนงาน” อันนำเสนอจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำเป็นต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)
ก่อนผ่านการอนุมัติเห็นชอบจาก“ครม.”
นี่คือโครงการระดับใหญ่ ระดับยักษ์ อย่างที่เรียกกันว่า MEGA PROJECT ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูง
เป็นโครงการที่มาพร้อมกับ “อุทกภัย”
ถามว่าโครงการในระดับ มหึมา มหาศาล หรือ MEGA ระดับนี้เคยมีหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับน้ำ หรืออุทกภัย
ตอบได้ว่า มี
อย่างน้อยตอนที่มีการวางแผนและนำเสนอผ่าน “คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” (กยน.) ในรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก็กำหนดไว้ 75,000 ล้านบาท
นั่นก็เกิดขึ้นภายหลังประสบสิ่งที่เรียกว่า “มหาอุทกภัย” ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 เป้าหมายก็เพื่อสร้างความมั่นใจต่อ “นักลงทุน”
ทั้ง “ในประเทศ” และ “ต่างประเทศ”
ส่งผลโดยฉับพลันทันใดทำให้ทุนต่างประเทศ ไม่ว่าญี่ปุ่น ไม่ว่าสหรัฐ ชะลอการย้ายเงินทุนหรือฐานการผลิตออกไป
แล้วครั้งใหม่นี้จะเป็นอย่างไร
การเสนอแผนและโครงการครั้งใหม่ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานเข้ากับสถานการณ์อันเกี่ยวกับน้ำ 2 สถานการณ์
1 สถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลาก ในเดือนตุลาคม
1 สถานการณ์ที่มีคำสั่งหัวหน้า คสช.ในเรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้น
ถือได้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความตื่นตัว
แต่ความตื่นตัวนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือว่าจะต้องเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
นี่เป็นเรื่องของ“กนช.” และเป็นเรื่องของ “ครม.”
กนช. ก็คือ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครม. ก็คือ คณะรัฐมนตรี
แม้ดูคล้ายกับจะเป็นเรื่อง “รีบด่วน” จำเป็นต้องตีเหล็กในตอนร้อน แต่ถึงอย่างไรก็ไม่น่าจะเกินเดือนพฤศจิกายนอย่างแน่นอน
พร้อมกับงบประมาณกว่า 100,000 ล้านบาท
มีความเป็นไปได้ว่าสัปดาห์ปลายเดือนตุลาคม จ่อกับต้นเดือนพฤศจิกายน คำตอบในเรื่องโครงการและงบประมาณกว่า 100,000 ล้านบาทจะแจ่มชัด
แจ่มชัดโดยมติ “กนช.”
แจ่มชัดโดยมติ “ครม.” ว่า ใครคือหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบต่อโครงการระดับกว่า 100,000 ล้านบาทนี้
แสงแห่งสปอตไลต์จึงฉายจับ