ครม.ไฟเขียว สินเชื่อช่วยพยุงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.5 พันล้าน รับมือผลผลิตออกมาก

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี 2560/61 โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จัดสรรวงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท และรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. วงเงิน 45 ล้านบาท โดยตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ การสนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร เพื่อช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ระหว่างเดือน ก.ย.-พ.ย. ประมาณ 3.07 ล้านตัน คิดเป็น 69.3% ของผลผลิตทั้งหมด ส่งผลให้ผลผลิตมีความชื้นสูง เกษตรกรไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพได้ทันก่อนที่จะจำหน่ายผลผลิตเข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์ ทำให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อาจปรับตัวลดลงได้หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือ

กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานครม. ว่าปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เดือนก.ย.ปีนี้ มีปริมาณ 4.43 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.11 ล้านตันจากปีก่อน ซึ่งผลผลิตเพิ่มขึ้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2560 อยู่ที่ 8.10 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 0.28 ล้านตัน

สำหรับมาตรการตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งรวมทั้งสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วงเงิน 1,500 ล้านบาท ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการในอัตรา 4% ต่อปีโดยคิดจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา 1% ต่อปีและรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตรา 3% ต่อปีเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่กู้เงิน และตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินกู้เป็นต้นไป

ส่วนสถาบันเกษตรกรจะต้องรับภาระดอกเบี้ยเองในอัตรา MLR บวกตามชั้นความเสี่ยงของสถาบันเกษตรกรแต่ละแห่ง (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 5% ต่อปี) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2562 ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560-31 มี.ค. 2561 และกำหนดระยะเวลาในการคืนเงินกู้ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับเงินกู้ และให้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่ 28 ก.พ. 2562

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์