38 มรภ. ผุดโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ รับสนองพระราโชบาย-รวม 3 ภารกิจพลังแผ่นดิน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตามโครงการ 38 คูณ 3 นำองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณค่าให้เกิดมูลค่า ลดความเหลื่อมล้ำ น้อมนำพระราโชบายในหลวงรัชการที่10 มาเป็นแนวทางหลัก โดยมีอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 38 แห่ง เข้าร่วมระดมความคิด และนำเสนอภาพรวม ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏคือ มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน มีความสำคัญ 3 ประการ คือ 1. มีหน้าที่สร้างและพัฒนาท้องถิ่น 2. พัฒนาคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และ 3. การพัฒนาครู เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏเติบโตจากความเป็นวิทยาลัยครู ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องหลอมรวมสิ่งเหล่านี้ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของไทยแลนด์ 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และอย่างยั่งยืน ด้วยการนำศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏของแต่ละแห่ง แต่ละภาคออกมา จนสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศได้

“คำว่าพลังแผ่นดิน คือพลังของประชาชนที่นำองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการสร้างคุณค่า นำมาแปรเปลี่ยนเป็นมูลค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจะเป็นผู้สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ใช้แนวคิดโลคอล สตาร์ตอัพ นำวัตถุดิบของท้องถิ่นที่มีอยู่โดยรอบมาสร้างมูลค่าเกิดการเติบโตของธุรกิจ และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในครอบครัวได้” รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

ทั้งนี้ การจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้สัมฤทธิผลและสอดคล้องกับพระราโชบายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้องคมนตรี เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลที่เด่นชัดในด้านการพัฒนาพื้นที่ จึงมีแนวทางให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ38 แห่ง จัดทำชุดโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แห่งละ 3 ชุดโครงการ (โครงการ 38 x 3) ซึ่งทั้ง 114 โครงการ จะช่วยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้ครบทุกมิติ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560