ศธ.เดินหน้าผลิตกำลังคนอาชีวะ ชดต. รองรับ ‘สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งจะดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเศรษฐกิจของประเทศ สร้างโอกาสและการเข้าถึงโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียม โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีทิศทางและแนวทางการาพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในแนวทางกลไกประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล

ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม พหุวัฒนธรรม สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดยะลา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดนราธิวาส ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดสตูล ณ เทคนิคสตูล และจังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ จะช่วยให้การบริหารจัดการระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสวัสดิภาพและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เรียนอาชีวศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำและการมีรายได้ระหว่างเรียน สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับสถานประกอบการ ศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 อีก้ดวย โดยจับคู่ผู้สำเร็จการศึกษาให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างในสถานประกอบการ (Job Matching) เพื่อรองรับ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน