กศน.วาง 6 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานปี’61 หนุนคนไทยเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิต

“กฤตชัย อรุณรัตน์” เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการจัดทำร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

โดยได้วางแผนการดำเนินการภายใต้ 5 พันธกิจหลัก ได้แก่ 1) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่ง การเรียนรู้อื่น ในรูปแบบต่างๆ 3) ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบ

4) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และ 5)พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้แก่ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่พิเศษ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย การขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และการพัฒนากาลังคนให้เป็น Smart Digital Persons (SDPs) ที่มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ ได้แก่ 1)การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 2)การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม หรือ Smart Farmer 3)ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา หรือ STEM Education 4)เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน 5)ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน 6)จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ได้แก่ 1) ส่งเสริมการนำระบบคูปองการศึกษามาใช้ เพื่อสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ที่สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ 2) สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning MOOC ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีมาบริหารจัดการเรียนรู้

3) เพิ่มอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 4) ยกระดับการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ 5) พลิกโฉม กศน. ตำบล สู่ กศน.ตำบล 4 G (Good Teacher, Good Place Best Check-In, Good Activities, Good Partnership)

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว การกำจัดขยะและมลพิษในเขตชุมชน และส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ส่งเสริมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพในการทำงานที่เหมาะสม

สำหรับภารกิจต่อเนื่องที่ต้องดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องในปีงบประมาณนี้ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 2) ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 3) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

4) ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 5) ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน และ 6) ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์