วว. เชิญชวนดาวน์โหลด ฟรี! โมบายแอพพลิเคชั่น วิทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนดาวน์โหลด ฟรี! “TISTR Mobile Application” ทั้งบน iOS และ Android ที่ http://www.tistr.or.th/tistrblog/?cat=771 รวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (วทน.)   ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบธุรกิจ ดังนี้

TISTR  E-BOOK   ช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศและองค์ความรู้ด้าน วทน. ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  สืบค้นองค์ความรู้ของ วว. โดยใช้คำค้นหาผ่านเมนู Search ได้  สืบค้นองค์ความรู้ในรูปแบบ Info graphic หนังสือ หรือวารสารของ วว. ผ่านเมนู Category ได้

HALAL   FOOD   NAVIGATOR  เพื่อชาวมุสลิมที่ไปยังจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ สามารถค้นหาร้านอาหารฮาลาลและวิสาหกิจชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน สามารถเพิ่มข้อมูล บันทึกสถานที่ชอบ ค้นหาร้านที่ใช่ ช่วยในการบอกตำแหน่งปัจจุบัน หรือจะค้นจาก google  map

       เห็ดเมืองหนาว   เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเรื่องของการเพาะปลูกและแปรรูปเห็ด ความรู้เกี่ยวกับเห็ดเมืองหนาวและเห็ดพิษ รวมทั้งการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด

 ผลิตภัณฑ์อาหารบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ   เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ข้อมูลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน  ประกอบด้วย..แนวทางในการบริโภคอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัวสำคัญ  5  โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน  โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคข้อ (เก๊าต์)  โรคกระดูกพรุน โรคสมองและระบบประสาท

   ก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน   ส่งเสริมชุมชนและภาคครัวเรือนให้มาผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรและครัวเรือน  เพื่อลดต้นทุนในการซื้อก๊าซหุงต้ม  ประกอบด้วยข้อมูล..อะไรคือก๊าซชีวภาพจะใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพได้อย่างไร  แนวทางในการพัฒนาเป็นโรงงานที่สามารถผลิตไฟฟ้าหรือขายให้กับการไฟฟ้า

ฐานข้อมูลน้ำมันหอมระเหย   เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพจากการใช้น้ำมันหอมระเหยในชุมชนและประชาชนที่สนใจ  รวบรวมข้อมูลของพืชที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย จำนวน 61 รายการ ประกอบด้วย รายละเอียดของพืช อาทิเช่น ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ  ชื่อวิทยาศาสตร์  ชื่อวงศ์  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา  สรรพคุณและองค์ประกอบทางเคมี

       ติดต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  ได้ที่   Call  center  0 2 577  9300 หรือที่ โทร. 0 2577 9000  โทรสาร 0 2577 9009 ในวันและเวลาราชการ www.tistr.or.th