มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2561 Thai University Central Admission System (TCAS)

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ระบบ  TCASสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio  เปิดรับสมัคร 1 ต.ค.- 10 พ.ย. 2560
เปิดรับสมัคร 22 ธ.ค. 2560 –  9 ก.พ. 2561  รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
เปิดรับสมัคร 10 – 30 มี.ค. 2561  รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
เปิดรับสมัคร 9 – 13 พ.ค.2561  รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

เปิดรับสมัคร 21พ.ค. – 5 มิ.ย. 2561 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เปิดรับสมัครประเภทโควตา1 ต.ค.- 15 พ.ย. 2560  เปิดรับสมัครประเภทสอบตรง 1 ธ.ค. – 28 ก.พ.2561
ติดต่อสอบถาม  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โทรศัพท์: 074-317100 ต่อ 1171สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th/