น้ำท่วมกระทบเกษตรกรกว่า1.8แสนราย ปลูกข้าวเสียหายล้านไร่

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า จากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 23 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก ยโสธร ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ศรีสะเกษ มหาสารคาม อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำภู ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี สุพรรณบุรี โดยกระทบเกษตรกรรวม 182,885 ราย ได้แก่ ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 35 จังหวัด เกษตรกร 162,258 ราย พื้นที่ 1.45 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1.07 ล้านไร่ พืชไร่ 0.34 ล้านไร่ พืชสวนและอื่นๆ 0.04 ล้านไร่ ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 22 จังหวัด เกษตรกร 10,463 ราย พื้นที่บ่อปลา 12,318 ไร่ กระชัง 3,478 ตรม. ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด เกษตรกร 10,164 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 325,404 ตัว แบ่งเป็น โคกระบือ 26,037 ตัว สุกร 11,592 ตัว แพะแกะ 5,144 ตัว สัตว์ปีก 287,690 ตัว แปลงหญ้า 460 ไร่

รายงานข่าว แจ้งอีกว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือระยะเร่งด่วน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 272 เครื่อง ในพื้นที่ 13 จังหวัด สุโขทัย 10 เครื่อง กาฬสินธุ์ 8 เครื่อง ขอนแก่น18 เครื่อง มหาสารคาม 38 เครื่อง นครสวรรค์ 10 เครื่อง สุพรรณบุรี 10 เครื่อง อ่างทอง 4 เครื่อง ชัยนาท 9 เครื่อง สิงห์บุรี 29 เครื่อง อุทัยธานี 4 เครื่อง พระนครศรีอยุธยา 87 เครื่อง ปทุมธานี 14 เครื่อง และนนทบุรี 31 เครื่อง แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 240,190 กิโลกรัม แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ 22,492 ชุด รวมทั้งดูแลสุขภาพสัตว์ 6,948 ตัว ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และร้อยเอ็ด

ที่มา : มติชนออนไลน์