กรมป่าไม้ – บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จัดพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ปี 2560 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ปี 2560 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2560 โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ นายรฦก สัตยาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ ผู้แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลในพิธี

ในการประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน ประจำปี 2560 มีป่าชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,467 ป่า ในจำนวนนี้มีจำนวน 139 ชุมชน ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

  • ป่าชุมชนบ้านหยีเพ็ง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานและเงินรางวัล เพื่อใช้เป็นกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 200,000 บาท ในอดีตชุมชนประกอบอาชีพตัดไม้และเผาถ่าน เมื่อหมดยุคสัมปทานป่าชายเลน ชาวบ้านได้พร้อมใจกันฟื้นฟูและพึ่งพาป่าแบบยั่งยืน คนในพื้นที่ร่วมกันจัดตั้ง “กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” เป็นแกนหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าชายเลน พื้นที่ 1,599 ไร่ จนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหารเสริมรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ที่สำคัญป่าชายเลนแห่งนี้ยังเป็นเสมือนปราการที่แข็งแรงปกป้องชาวชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งให้รอดพ้นจากคลื่นสึนามิครั้งใหญ่ที่ผ่านมา

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับรางวัลและเงินรางวัลเพื่อใช้เป็นกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ดังนั้

  • ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ป่าชุมชนบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
  • ป่าชุมชนภูตะเภา ตำบลสามพราน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้านการ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน” ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูป่าชุมชนที่น้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างเป็นระบบ ตั้งอยู่บนความพอเพียงและยั่งยืน

  • ป่าชุมชนบ้านไทรเอน ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในวิถีชีวิต และบังเกิดผลด้านการพัฒนาที่ผสมผสานระหว่างการดูแลรักษาป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลและเงินรางวัลเพื่อใช้ในกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 100,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้านการ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน” ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลเพื่อใช้ในกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 25,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

  • ป่าชุมชนบ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  • ป่าชุมชนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
  • ป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 66 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุรและเงินรางวัลเพื่อใช้ในกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 25,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 65 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลเพื่อใช้ในกองทุนการอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 10,000 บาท