7 หน่วยงานร่วมมือบริหารจัดการเกษตรด้วยเทคโนโลยี รับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน (ชป.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมวิชาการเกษตร (วก.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมการข้าว (กข.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือจีสด้า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐาน เพื่อรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม ฝนแล้ง และประเมินความเสียหายที่รัฐบาลต้องชดเชยให้เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาข้อมูลของจีสด้าในการสำรวจภาพถ่ายทางดาวเทียม พบว่าผลการสำรวจคลาดเคลื่อนประมาณ 15% แต่เมื่อมีการศึกษาเรื่องของพื้นที่ปลูกข้าวร่วมกับกระทรวงเกษตร มีการปรับปรุงข้อมูลขณะนี้ จึงเชื่อว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลประมาณ 10% เท่านั้น ถือว่าดีขึ้น

โดยล่าสุดการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว จีสด้าระบุว่าผลความเสียหายจากน้ำท่วมต่อพื้นที่ปลูกข้าว ระบุว่าภาคกลางเสียหายมากสุด ประมาณ 3 ล้านไร่ จากพื้นที่เพาะปลูก 59 ล้านไร่ ซึ่งถือว่าเสียหายไม่มากนัก โดยความร่วมมือครั้งนี้ได้ขยายสำรวจข้อมูลผลผลิตและพื้นที่ปลูกพืชมันสำปะหลังเพิ่มจากข้าวอย่างเดียว และข้อมูลจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการเกษตร สนับสนุนและวางแผน วิเคราะห์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน อีกทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วัตถุประสงค์การลงนามครั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรของไทยมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ อาทิ การติดตามพื้นที่เพาะปลูกพืช การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง หรือภัยพิบัติน้ำท่วม เป็นต้น พร้อมกันนี้ร่วมมือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน และจัดทำแอพลิเคชั่นด้านการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย