ร่วมแสดงความยินดี และ มอบรางวัล กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna”

????????????????????????????????????

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผนึกกำลังร่วมกับ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการธรรมชาติปลอดภัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานมอบรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna” เพื่อร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในโครงการฯ

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า “โครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna” เป็นการผนึกกำลังร่วมกันของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการธรรมชาติปลอดภัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้ามาร่วมประกวดในโครงการครั้งนี้จำนวนมาก และในวันนี้เป็นการจัดงานมอบรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna” ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ทั้ง 22 ท่าน รางวัลในการประกวดมอบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับผลงานประกวดภาพถ่ายที่เข้ารอบในครั้งนี้  ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้กับประชาชนทั่วไป ได้หันมาตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำลำธาร ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป และยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการสร้างรายได้เกิดให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง โดยนำเสนอ ความงดงาม ผ่านมุมมองภาพถ่ายจากเลนส์กล้องของแต่ละคน ที่สื่อสารออกมาได้อย่างน่าประทับใจ มีความหมาย และถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม” ดร.ทรงธรรมกล่าว

นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึง “หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวด โดยเลือกมุมมองภาพถ่ายจากเลนส์กล้องของแต่ละคน ที่สื่อสารความหมายของภาพออกมาได้อย่างประทับใจ ถ่ายทอดแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาได้งดงาม รวมถึงองค์ประกอบความสวยงามของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จนมีภาพที่ได้ผ่านการคัดเลือกชนะการประกวด ทั้งหมด 22 ภาพ” นายสุรชัยกล่าว

โครงการประกวดภาพถ่ายฯ เปิดรับส่งผลงานภาพถ่ายประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2560 มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 756 ภาพ ได้ผู้ชนะการประกวด ทั้งสิ้น จำนวน 22 คน (22 รางวัล) แบ่งผลงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มบุคคลทั่วไป โดยแบ่งรางวัลออกเป็น รางวัลที่ 1, รางวัลที่ 2, รางวัลที่ 3, รางวัลชมเชย 1, รางวัลชมเชย 2, รางวัลชมเชย 3 (ทั้ง 2 ประเภทผลงาน) และรางวัลมหาชน จำนวน 10 รางวัล

นายจงกล เหลืองอ่อน  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กล่าวว่า “โครงการธรรมชาติปลอดภัย ขอขอบคุณ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อานวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้, ขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาจัดงาน, ขอบคุณคุณสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, ขอบคุณร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติศรีลานนาและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ทุกท่าน, ขอบคุณอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่อำนวยความสะดวกการจัดงาน, ขอบคุณผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายทุกท่าน และขอบคุณสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในวันนี้ และหวังว่าโครงการฯ นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะช่วยสร้างการตระหนักรู้ หวงแหน และปกปักรักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งช่วยประชาสัมพันธ์ สถานที่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และคาดว่าจะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปในอนาคต” นายจงกลกล่าว

 

รางวัลการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท   พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ  
  

เจ้าของผลงาน :     คุณพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

สถานที่ :             ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อภาพ :          “อุ่นไอหมอก”

คำอธิบายภาพ :     ไอหมอกในยามเช้าปกคลุมผืนป่าอันสมบูรณ์ จากยอดดอยสู่หุบลึก

ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ ต่างก่อเกิดสายใยแห่งชีวิตที่ผูกพันกันระหว่าง

คน ป่า และสัตว์ป่า อย่างไม่รู้จบ

 

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท   พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ

เจ้าของผลงาน :     ชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร

สถานที่ :              เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

หัวข้อภาพ :          “วิถีชาวประมง”

คำอธิบายภาพ :     ความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำทำให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้จากการทำ

ประมงซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานเขื่อนแห่งนี้เพื่อบรรเทาทุกข์ให้

ชาวบ้านได้ประโยชน์จากเขื่อนแห่งนี้อย่างสูงสุด

 

รางวัลที่ 3  เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท   พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ

เจ้าของผลงาน :     คุณประภาพร ดวงคำ

สถานที่ :             บ้านหลวง โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

หัวข้อภาพ :          แสงแรกของวันใหม่

คำอธิบายภาพ :     เป็นแสงสว่างที่ทำให้รู้ว่า ยังเป็นวันที่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

 

รางวัลชมเชย 1-3 (จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท) พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ

เจ้าของผลงาน :     คุณศักดิ์สกุล บุญประสาร

สถานที่ :             อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่

หัวข้อภาพ :          ดอยหลวงเชียงดาว

คำอธิบายภาพ :     เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อุณหภูมิตามปกติจะถูก

ปกคลุมด้วยเมฆหมอกตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูฝน

อากาศหนาวเย็นตลอดฤดูหนาวและฤดูฝนอากาศชุ่มชื้นมาก เป็น

แหล่งที่มีพืชพรรณหลากหลายและมีหลายชนิดที่เป็นพืชถิ่นเดียว

เจ้าของผลงาน :     คุณธนพล หม่องต๊ะ

สถานที่ :             วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

หัวข้อภาพ :          ก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

คำอธิบายภาพ :     เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญ อยู่ภายในบริเวณพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติศรีล้านนา จ.เชียงใหม่ ซึ่งใครที่ผ่านมาที่ อ.แม่แตง ต้องมา

เที่ยวชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์และ

สักการะบูชา สิ่งก่อสร้างทางศาสนา ภายในบริเวณวัด

เจ้าของผลงาน :     คุณเตชทัต  ธรรมนิตกิจ

สถานที่ :              ปางช้าง​ แม่แตง​ เชียงใหม่

หัวข้อภาพ :          ยามเช้า

คำอธิบายภาพ :     ยามเช้า ที่ได้สัมผัส​อย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างที่จะพา

ช้างมาอาบน้ำเล่น ได้สร้างความประทับใจให้นักท่องเทียวให้ที่หลง

รักวิถีแบบไทยผสมผสานการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์

 

ประเภทกลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)

รางวัลที่ 1  เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท    พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ

เจ้าของผลงาน :     คุณธีรพงศ์  ปินนารักษ์‎

สถานที่ :             วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี อ.แม่แตง

หัวข้อภาพ :          “ความอุดมสมบูรณ์”

คำอธิบายภาพ :     ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ สร้างความสุขให้ชีวิต

สุดแสนบรรยาย นี้คือความงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

รางวัลที่ 2  เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท    พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ

เจ้าของผลงาน :     คุณภิฌรัช สุวรรณรัตน์

สถานที่ :              เชื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

หัวข้อภาพ :           “สงบ ผ่อนคลาย”

คำอธิบายภาพ :     เป็นสถานที่ๆ สวย และเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนกับเพื่อน

และครอบครัว 

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท  พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ

เจ้าของผลงาน :     ‎คุณณัฐชานนท์ ยาวิชัย

สถานที่ :             บ้านห้วยบง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

หัวข้อภาพ :         “คุณตาผู้พยายามกับวัดจีนที่สวยงาม”

คำอธิบายภาพ :     วัดห้วยบงเป็นวัดจีนแห่งเดียวในอำเภอพร้าว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

และประทับใจคนแก่ที่พยายามจูงรถที่ยางรั้ว และสองข้างทางไปวัด                                              จีน มีท้องทุ่งที่สวยงาม

รางวัลชมเชย 1-3 (จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท)   พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ

เจ้าของผลงาน :     คุณสุดาภรณ์  ผดุงเวช

สถานที่ :             เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

หัวข้อภาพ :          “ล่องเรือตามหาฝัน”

คำอธิบายภาพ :     บรรยายกาศที่นี่ดีมาก ปลอดโปร่ง สดชื่น สงบนิ่ง ทำให้เราคิดอะไรได้

หลายๆ อย่าง ทำให้เราอยากทำตามความฝันของเราที่มีอยู่

อย่างมีหวัง

เจ้าของผลงาน :     คุณรัชชานนท์ เคลื่อนเพชร

สถานที่ :              เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

หัวข้อภาพ :          “พลับพลาที่ประทับเสด็จพ่อ ร.๙”

คำอธิบายภาพ :     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างปิดกั้น

ลำน้ำแม่งัด ที่บ้านแม่วะ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เริ่มก่อสร้าง

เมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้ว เสร็จ

เมื่อปี พ.ศ. 2528 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2529 เสด็จพระราชดำเนิน

ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน วันที่ 22 ก.พ. 2529 ณ สถานที่แห่งนี้

เจ้าของผลงาน :     คุณราชัญ  ปัญญา

สถานที่ :             วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี อ.แม่แตง

หัวข้อภาพ :          “Adventure”

คำอธิบายภาพ :     น้ำตกบัวตองนั้นแตกต่างจากน้ำตกอื่นๆ โดย มีลักษณะพิเศษเป็นธาร

หินปูน ทำให้ตัวน้ำตกนั้นไม่ลื่น สามารถเดินขึ้น-ลงตัวน้ำตกได้ด้วย

เท้าเปล่า เหมาะแก่การท่องเที่ยวผจญภัยในธรรมชาติเป็นอย่างมาก

รางวัลมหาชน (ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ไม่แบ่งประเภทของกลุ่มผู้สมัคร) ได้มาจากการ like & share & comment สุดสูง จำนวน 10 รางวัล

รางวัลมหาชนลำดับที่ 1  เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท   พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ

เจ้าของผลงาน :     คุณณัฐรดา ประกิจ

Comments :        19

Likes :                 264

Shares :               134

รวมทั้งหมด :          417

รางวัลมหาชนลำดับที่ 2-10 เงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท  พร้อมภาพที่ชนะการประกวดพร้อมกรอบ จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ

 

เจ้าของผลงาน :     คุณพงษ์ศักดิ์ วุฒิสาร

Comments :          31

Likes :                    249

Shares :                 117

รวมทั้งหมด :          397

 

เจ้าของผลงาน :     คุณชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร

Comments :          30

Likes :                    215

Shares :                 0

รวมทั้งหมด :          245

เจ้าของผลงาน :     ภานุวัติ เชอร์

Comments :          8

Likes :                    139

Shares :                 78

รวมทั้งหมด :          225

 

เจ้าของผลงาน :     คุณศราวุฒิ ธิวรรณ์

Comments :          4

Likes :                    204

Shares :                 1

รวมทั้งหมด :          209

เจ้าของผลงาน :     คุณพนมวรรณ์ วุฒิสาร

Comments :          18

Likes :                    150

Shares :                 37

รวมทั้งหมด :          205

เจ้าของผลงาน :     คุณภูวกฤษ ทรงเสรีย์

Comments :          29

Likes :                    126

Shares :                 32

รวมทั้งหมด :          187

 

เจ้าของผลงาน :     คุณสุภาพร คำมงคล

Comments :          –

Likes :                    153

Shares :                 –

รวมทั้งหมด :          153

เจ้าของผลงาน :     คุณนันทพัชธ์   ยอดทะนันชัย

Comments :          3

Likes :                    109

Shares :                 2

รวมทั้งหมด :          114

เจ้าของผลงาน :     คุณวริศรา ตันกูล

Comments :          –

Likes :                    93

Shares :                 2

รวมทั้งหมด :          95