ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ : เส้นใยแห่งสายน้ำ เส้นใยผักตบชวา สู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร  ชลสาคร อาจารย์ประจำในสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้วิจัยขอสืบสานความทรงจำในหลวงรัชกาลที่9 จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของ เกษตรพอเพียงในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตรกรรมตามยุคสมัย การเปลี่ยนผ่าน ของระบบเกษตรกรรม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอาจแบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ ยุคระบบเกษตรกรรมแบบยังชีพ (Subsistence Agriculture) ยุคระบบ เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercial Agriculture) ยุคระบบเกษตรกรรมเชิงทวิลักษณ์ (Dualistic Agriculture) ซึ่งหมายถึงระบบเกษตรกรรมที่มีทั้งการเกษตรเชิงแข่งขันและการเกษตรแบบยั่งยืน  ผักตบชวา ถือเป็นพืชที่สร้างปัญหาทางน้ำให้แก่เกษตรกรรมมาเป็นระยะเวลานาน ปัญหาที่เกิดจากผักตบชวา ผักตบชวา ก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ เช่น การชลประทาน  การคมนาคมทางน้ำ เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาวัชพืชในแหล่งน้ำ จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร เปิดเผยว่า นำต้นผักตบชวามาพัฒนาเป็นเส้นใย เส้นด้าย และผืนผ้า ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 การพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคุณวิลาสินี ชูรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรุ่งเรือง จำกัด ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ Modern Thai Silk กับทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมีการให้คำปรึกษาเรื่องเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งสนใจผักตบชวาเป็นพิเศษ และเคยติดตามผลงานการวิจัย งานวิจัยการพัฒนาเส้นใยจากผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสร้างสรรค์ (The Development of Water Hyacinth fiber to Creative Textile Products)  ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประจำปี 2558 ซึ่ง “ตอนนั้นพัฒนาออกมาเป็นผ้าผืนแต่ยังติดปัญหาเรื่องต้นทุนสูงมาก เฉลี่ยผ้าหนึ่งหลาราคาเกือบหนึ่งพันบาท ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้ายังไม่ยอมรับจึงหยุดไป เพิ่งมาเริ่มใหม่อีกครั้งปีที่แล้ว เนื่องจากต้องการให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมนอกเหนือจากการผลิตชุดเด็กและสตรี และต้องการช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ในปีนี้จึงได้โดยร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงพัฒนาผักตบชวาออกมาเป็นเส้นด้าย ผ้าผืน เสื้อผ้าสตรีที่มีรูปแบบเรียบง่าย ผสมผสานความทันสมัย ด้วยสมบัติของผักตบชวาทำให้สวมใส่สบายระบายอากาศได้ดี นั่นคือ “เส้นใยแห่งสายน้ำ”

โดยนำผลิตภัณฑ์ “เส้นใยแห่งสายน้ำ” มาเปิดตัวในงาน STYLE 2017 เพื่อทดลองตลาด ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี มีลูกค้าต่างชาติให้ความสนใจ โดยทางบริษัทต่อยอดผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรี ในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป ผู้สนใจผลิตภัณฑ์เส้นใยแห่งสายน้ำ สอบถามรานละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร 086-6184639