อ.ส.ค. จับมือ 56 สหกรณ์ ซื้อขายน้ำนมดิบ เล็งหารือโคนมวังน้ำเย็นขยายช่องทางแปรรูปนมวัวแดง

อ.ส.ค. จับมือ 56 สหกรณ์ ลงนาม MOU ซื้อขายน้ำนมดิบ ปี 2560/61 รวมกว่า 623.67 ตัน สร้างความเชื่อมั่นเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ส่งเสริม 4,332 ราย มีแหล่งรองรับผลผลิตน้ำนมดิบแน่นอน ได้ราคาเป็นธรรม 19-20 บาท/กก. ตัดปัญหานมล้นตลาด-ราคาตกต่ำ

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรสมาชิกกว่า 4,332 ราย ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับสหกรณ์โคนม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. ว่ามีแหล่งรองรับผลผลิตน้ำนมดิบที่แน่นอน ได้รับราคาที่เป็นธรรม และตัดปัญหานมดิบล้นตลาดและราคาตกต่ำด้วย

“กำลังการผลิตน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมและเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์และปริมาณน้ำนมดิบส่วนเกิน เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมถึงไลน์ผลิตของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อาทิ การปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงานนม อ.ส.ค. มวกเหล็ก ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และสุโขทัย ซึ่งขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. และผลิตภัณฑ์นมเย็น และการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ซื้อขายน้ำนมโคระหว่าง อ.ส.ค. และสหกรณ์โคนม ถือเป็นหนึ่งกลไกที่ อ.ส.ค. ได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำนมดิบล่วงหน้า นอกจากจะได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ซื้อขายที่กำหนดแล้ว เกษตรกรสมาชิกยังได้รับราคาที่เป็นธรรม เฉลี่ยอยู่ที่ 19-20 บาท/กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับเกรดหรือคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรแต่ละราย”

ขณะเดียวกัน อ.ส.ค.ยังได้เตรียมหารือเพื่อร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์โคนมรายใหญ่ที่มีศักยภาพ อาทิ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด สหกรณ์ไทยมิลค์ จำกัด และสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด เพื่อขยายพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมจากเดิมที่ อ.ส.ค.ได้ร่วมมือกับสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ไปก่อนหน้านี้ โดยเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตรจะมีบทบาทร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม การใช้ประโยชน์เครื่องจักรและโรงงานนมของสหกรณ์พันธมิตรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค กรณีที่โรงงานนมของอ.ส.ค. ไม่สามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และช่วยรองรับปริมาณน้ำนมดิบส่วนเกินในอนาคต นายณรงค์ฤทธิ์กล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์