มช.จับมือ 4 หน่วยเปิดห้องปฏิบัติการ ผลิตพลาสติกชีวภาพทางการแพทย์แห่งแรก

รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า มช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ 28 ล้านบาท สร้างห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

รศ.ดร.สัมพันธ์กล่าวอีกว่า มช.มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาให้เกิดการต่อยอด ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ซึ่งสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 โดยโครงการวิจัยนี้กำหนดให้พัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตในส่วนของอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้มีศักยภาพรับรองการแข่งขันในอนาคต ด้านอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ทำให้นักวิจัยในประเทศไทยรวมทั้งผู้ประกอบการด้านวัสดุทางการแพทย์สามารถซื้อเม็ดพลาสติกได้กิโลกรัมละประมาณ 80,000-90,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าสั่งซื้อจากต่างประเทศที่สูงถึงกิโลกรัมละ 150,000-200,000 บาท

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช. เปิดเผยว่า ห้องปฏิบัติการดังกล่าวผ่านการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.2677-2558) ภายใต้โครงการจัดทำกระบวนการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีของ วช.

ดร.วิวรรณ ธรรมมงคล ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียม และปิโตรเลียมเคมี บ.ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. และกลุ่ม ปตท. เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศ ดังจะเห็นจากการลงทุนในธุรกิจ PLA และ PBS และได้สนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่องร่วม 10 ปี ในหลายๆ โครงการ จนมาถึงโครงการความร่วมมือ 4 ฝ่ายนี้ ซึ่งในการสังเคราะห์ PLA และ PBS Copolymer สำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างมากให้กับพลาสติกชีวภาพ และช่วยทดแทนการนำเข้าวัสดุทางการแพทย์จากต่างประเทศ โดย ปตท.จะเข้ามามีบทบาทในการผลักดันเทคโนโลยีที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาไปผลิตพอลิเมอร์ทางการแพทย์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งต่อยอดในการ นำเรซิ่นเหล่านี้ไปผลิตเป็นวัสดุทางการแพทย์ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560