“ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม” เปิด 8 ยุทธศาสตร์ พัฒนาเมืองเลยสู่ความเป็นเลิศ

มีภูมิลำเนาเกิดที่ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จบการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 5 (ม.ปลาย) จากโรงเรียนผู้ใหญ่เลยพิทยาคม (เรียนภาคค่ำ) สอบเอ็นทรานซ์ติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม หอบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 ไปสอบบรรจุเข้ารับราชการ แล้วไต่เต้าจากปลัดอำเภอ จนปัจจุบันในวัยเพียง 50 ปี ก็ได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ชัยวัฒน์ บอกว่า ในการกลับมาบริหารงานจังหวัดบ้านเกิด ได้วางแนวยุทธศาสตร์ พร้อมกำหนดวาระการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดเลย รวม 8 ประเด็น ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ Thailoei 4.0 ประเด็นเอาคำว่า THAILOEI ตามตัวอักษรมากำหนด ประเด็นที่ 1 ตัว T มาจาก Tourism and Sports เลย “เมืองแห่งการท่องเที่ยว และการกีฬา” อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้การท่องเที่ยว การกีฬาดีเราก็จะทำทุกอย่าง สร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้สามารถสร้าง และกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นที่ 2 Health เลย “เมืองแห่งสุขภาวะ” จะผลักดันเรื่องสุขภาวะของคน จะทำอย่างไรให้มีสุขภาพแข็งแรง ทำอย่างไรโรงพยาบาล สาธารณสุขจะบริการได้ดี ชาวบ้านสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม

ประเด็นที่ 3 Agriculture เลย “เมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน” เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกษตรปลอดภัย เกษตรผสมผสานแปรรูปดีเราก็จะผลักดันทุกอย่าง ยกระดับคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ประเด็นที่ 4 Investment and Trade เลย “เมืองแห่งการลงทุนและการค้า” ตั้งแต่ฐานรากมาตลาดชุมชนจะทำอย่างไร การลงทุนค้าชายแดนจะทำอย่างไร เป็นประเด็นที่เราต้องมาพัฒนาร่วมกัน พัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ประเด็นที่ 5 Loei for All เลย “เมืองของทุกคน” เมื่อเป็นของทุกคนก็เชิญทุกคนมาร่วมทำงาน แก้ปัญหาให้ทุกเพศ ทุกวัย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลคนทุกประเภท ยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำนวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ประเด็นที่ 6 Open Town to Arts and Culture

เลย “เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม” อะไรก็ตามที่เป็นศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเลย ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นให้มีการรักษา สืบทอด และพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นที่ 7 Education เลย “เมืองแห่งการศึกษา” การศึกษาไม่ใช้หน้าที่ของกระทรวงศึกษาฯ หรือผู้บริหารสถานการศึกษา ครูบาอาจารย์ อย่างเดียว เป็นของทุกคนที่จะช่วยกันดูแลบุตรหลาน ใครที่มีความสามารถมีโอกาสก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ลูกหลานเรามีคุณภาพมีการศึกษาที่ดี ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21

ประเด็นสุดท้ายที่ 8 “Integrity เลย” เมืองแห่งคุณธรรม อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ชาวเลยมีคุณธรรม คิดดีทำดีพูดดี เราก็ช่วยกันทำ ทำยังไงที่คนเมืองเลยจะมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีวิถีชีวิตที่ดีที่งาม สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุนได้รับความร่วมมือ สรุปตามประเด็นยุทธศาสตร์ เราเขียนว่า Thailoei 4.0

สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ “ชัยวัฒน์” ระบุว่า คือการให้บริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดเลยเป็นเมืองท่องเที่ยว สร้างรายได้หลัก จึงต้องมาช่วยกันทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกิดความประทับใจ ทั้งด้านการให้บริการและจำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม ปลอดภัย รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว การรักษาความสะอาด ขยะ สิ่งปฏิกูล สิ่งแวดล้อมของจังหวัดเลยต้องได้รับการฟื้นฟู แก้ไข เยียวยา ควันไฟต้องน้อยลง ป่าไม้ต้องเพิ่มขึ้น ประชาชนอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืน

ขอบคุณข้อมูลจาก พิสิษฐ์ ราคาแพง