ธ.ก.ส. ตุน 8 หมื่นล้าน อัดสินเชื่อชะลอขายข้าว

นายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เตรียมเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงเงินช่วยค่าเก็บรักษาและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกเพื่อรอราคา โดยในส่วนของมาตรการสินเชื่อเริ่มอนุมัติสินเชื่อให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรแล้ว คาดว่าเม็ดเงินกว่า 80% จะทยอยเบิกจ่ายได้ภายในปีนี้ แยกเป็นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 เพื่อเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ที่ยุ้งฉางของตนเอง กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% ในอัตรา 90% ของราคาตลาด ตามชนิดข้าวเปลือก

ทั้งนี้ แยกเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,200 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี1 ตันละ 8,500 บาท กำหนดวงเงินกู้สำหรับเกษตรกรสูงสุดรายละไม่เกิน 3 แสนบาท สหกรณ์การเกษตรไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกร ไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ เนื่องจากรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนผู้กู้ทั้งหมดคิดเป็นเงินราว 456 ล้านบาท กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้ เริ่มจ่ายสินเชื่อแล้วตั้งแต่วันนี้-28 ก.พ. 2561 ยกเว้นภาคใต้ไม่เกินเดือน ก.ค. 2561 เป้าหมาย 2 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 2.1 หมื่นล้านบาท

พร้อมกันนี้รัฐบาลได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือเป็นค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกก่อนนำขึ้นยุ้งฉางอีกตันละ 1,500 บาท จ่ายพร้อมการจ่ายสินเชื่ออัตราตันละ 1,000 บาท และจ่ายให้อีกตันละ 500 บาท เมื่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนำเงินมาชำระหนี้ คิดเป็นวงเงินราว 3,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 ในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิก และรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อนำไปจำหน่ายหรือแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม รวม 2.5 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 1.25 หมื่นล้านบาท โดยสถาบันรับภาระดอกเบี้ยในอัตรา 1% และรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรไม่เกิน 3% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560-30 มิ.ย. 2561 ซึ่งปัจจุบันจ่ายสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรไปแล้ว 20 สถาบัน เป็นเงิน 1,314 ล้านบาท สำหรับเงินดกเบี้ยที่รัญจะชดชเยให้สถาบันเกษตรกร เป็นเงินราว 375 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ รัฐบาลเห็นชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวฯ ปีการผลิต 2560/61 กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3.9 ล้านราย ไร่ละ 1,200 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริง แต่ไม่เกินรายละ 10 ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 1.2 หมื่นบาท เตรียมวงเงินไว้จำนวน 4.72 หมื่นล้านบาท

สำหรับภาพรวมเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่เป็นค่าเก็บรักษาและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือก ซึ่งรัฐจะตั้งงบประมาณชดใช้ ธ.ก.ส. ภายหลัง คิดเป็นวงเงินกว่า 5.02 หมื่นล้านบาท

ขณะที่ผลดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าโครงการ 2.6 แสนราย คิดเป็นข้าว 1.58 ล้านตัน ล่าสุดเกษตรกรมาไถ่ถอนเกือบครบหมดแล้ว ส่งให้ในปีนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าโครงการไม่น้อยกว่า 2 แสนราย แม้ราคาข้าวคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีการลดพื้นที่การปลูกข้าว และผลกระทบจากอุทกภัย ส่วนสถาบันเกษตรในปีที่ผ่านมามีเข้าโครงการ 284 สถาบัน คิดเป็นปริมาณ 1.62 ล้านตัน คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 1.13 หมื่นล้านบาท

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์