“กรมส่งเสริมเกษตร” ปลื้ม โครงการตามรอยเท้าพ่อ เสริมเขี้ยวเล็บเกษตรกร-สร้างรายยั่งยืน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรโดยพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น นำไปสู่การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

วันนี้ได้แสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยการแสดงให้เห็นถึงพลังความเข้มแข็งของเกษตรกร โดยเฉพาะ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ศพก ทุกอำเภอ หรือแม้ ศพก. เครือข่าย ก็ต่อยอดความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ ปี 2557 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. 882 แห่งทั่วประเทศ ได้เกิดขึ้นโดยเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ มีเกษตรกรผู้นำ หรือประธาน ศพก. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร เฉพาะด้าน

ปัจจุบันเป็นข้าว 450 ศูนย์ พืชไร่ 78 ศูนย์ พืชผัก 31 ศูนย์ ไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน 78 ศูนย์ ไม้ผล 139 ศูนย์ ยางพารา 52 ศูนย์ ปาล์มน้ำมัน 44 ศูนย์ และอื่นๆ 10 ศูนย์ และได้มีการพัฒนา ศพก. ให้มีความเข้มแข็งเรื่อยมา

ทั้งการอบรมประธานศพก. หรือ การพัฒนาสถานที่ ที่สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม ได้รับการยอมรับในระดับพื้นที่ จนสามารถเป็นผู้วางแผนและกำหนดทิศทาง นโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญในระดับพื้นที่ได้ ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลายพื้นที่สามารถดำเนินการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากเกษตรกรผ่านการอบรมของ ศพก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงวางทิศทางเพื่อให้ ศพก. เป็นกลไกหลักในการปฏิรูปภาคการเกษตร และรับฟังเสียงสะท้อนจากการทำงานของเกษตรกร มากกว่าที่ผ่านมา เปิดเวทีให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการทำงาน การช่วยเหลือกันอย่างเป็นระบบ

นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ กล่าวว่า การแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องการมาโดยตลอด ซึ่งวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ ศพก.ทั้งหมด จะรวมพลังให้เห็นว่า การเกิดขึ้นของ ศพก. ไม่ได้ศูนย์เปล่า

ทั้งในระดับพื้นที่มีเวทีให้เราได้แสดงความคิดเห็น หรือแม้ระดับประเทศ ก็ยังมีเวทีให้เราได้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด วันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย เกษตรกรทุกคนจำเป็นที่จะต้องปรับตัว รวมกลุ่มกันผลิต รวมกลุ่มกันขาย เพื่อความเข้มแข็ง ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้านต่างๆ

สำหรับพื้นที่ ศพก.ยี่ล้น มี นายวิศรุต อ่วมกลัด เป็นประธานกลุ่ม เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โดยดำเนินการในรูปแบบ ฟาร์มชุมชน มีการทำการเกษตรหลากหลาย ทั้งการปลูกผัก ทำนา เลี้ยงปลา โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาของกลุ่มนี้ที่มีความโดดเด่น มีสมาชิกจำนวน 100 ราย ทุกกิจกรรมมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์