พาณิชย์ฯพะเยาสัมนาชาวบ้าน จัดรถเกี่ยวข้าว ช่วยลดค่าใช้จ่ายชาวนา

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์ จ.พะเยา เปิดเผยว่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้นำเกษตรกร- กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน –สหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสัมมนาโครงการนำร่อง “การบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวโดยใช้ Application” ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการผลิตข้าวนาปี 2560/61 และนอกจากนี้แล้วการจัดสัมมนานำร่องในภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด เกี่ยวกับการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องมือในด้านเทคโนโลยี่โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการฯล พะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการฯ

ที่มา : มติชนออนไลน์