วท.นครนายกจัดแข่งทักษะวิชาชีพ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)มีภารกิจในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ระดับ) ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิค(วท.)นครนายกจัดให้มีการแข่งขันขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน 5 ประเภทวิชา  1 หลักสูตร 33 ทักษะวิชาชีพ เพื่อรองรับการผลิตกำลังคนในสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมาก เช่น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ แข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน แข่งขันทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล แข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ และทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ แข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW สาขาวิชาเทคนิคโลหะ แข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW & GMAW และทักษะงานตรวจสอบ และทดสอบวัสดุงานเชื่อม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง แข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละทักษะ จะเป็นตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

 ที่มา : มติชนออนไลน์