นำร่อง ‘สารคามโมเดล’ ฟื้นฟู-ซื้อหนี้เกษตรกร

นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองประธานอนุกรรมการเจรจาหนี้สิ้นกับสถาบันเจ้าหนี้ของเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเจรจาและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตลอดจนเจรจาขอซื้อหนี้จากกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 10 กลุ่ม ที่เป็นเจ้าหนี้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผลในการแก้ปัญหาหนี้สหกรณ์เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดมหาสารคามเป็น 1 ในจังหวัดนำร่องของภาคอีสาน อีกแห่ง คือจังหวัดขอนแก่น

นายอำนวย กล่าวว่า “เกษตรกรเป็นหนี้กว่า 400,000 ราย มูลหนี้รวมกว่า 100,000 ล้านบาท พื้นที่นำร่องที่นี่เป็น ‘มหาสารคามโมเดล’ เป็นรูปแบบการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่บูรณาการร่วมกันระหว่างกลไกประชารัฐและลูกหนี้ ซึ่งมหาสารคามมีเกษตรกรร่วมโครงการ 231 ราย 380 สัญญา มูลค่าหนี้ 73,426,801 บาท กองทุนได้เจรจาขอซื้อหนี้กับสหกรณ์ทั้ง 10 แห่ง โดยจ่ายเฉพาะเงินต้น ไม่มีดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น จากนั้นกองทุนจะชำระหนี้ปิดบัญชีให้เกษตรกร และเกษตรกรมาเป็นลูกหนี้กองทุนแทน คิดอัตราดอกเบี้ย วงเงินไม่ถึง 100,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อปี วงเงินเกิน 100,000-500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อปี หากเกิน 500,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท ต่อปี”

นายวิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ขอนแก่น อีกหนึ่งจังหวัดนำร่องที่มีการเจรจาซื้อหนี้กับสถาบันการเงินรวม 28 สหกรณ์ เกษตรกร 246 ราย 285 สัญญา มูลค่าหนี้ 47,239,880.67 บาท

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน